Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 466/18 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Data podpisania: 2018/10/30

Data wejścia w życie: 2018/10/30


Zarządzenie Nr 466/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 2077 oraz  z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 2.406.456,60 zł, z  tego:

1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 1.237.511,00 zł,

2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na mocy ustaw o kwotę 1.168.945,60 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 6/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 r. (zm. Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 66/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 88/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 121/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 129/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 132/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 151/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r.,  Zarządzenie Nr 152/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 178/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 183/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 187/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 188/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 224/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 225/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 250/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 263/18 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 279/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 280/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 294/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 317/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 359/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 360/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 382/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 389/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2018 r., .Zarządzenie Nr 407/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2018 r.,  Zarządzenie Nr 421/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 2018 r., Zarządzenie Nr 422/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 2018 r., Zarządzenie Nr 441/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 października 2018 r., Zarządzenie Nr 442/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 października 2018 r., Zarządzenie Nr 446/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2018 r., Zarządzenie Nr 453/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 października 2018 r., Zarządzenie Nr 465/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2018 r.), wprowadzam zmiany w:

1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,

2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/10/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2018/11/06 08:54:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2018/11/06 08:54:09 nowa pozycja