Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 421/18 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Data podpisania: 2018/10/05

Data wejścia w życie: 2018/10/05


ZARZĄDZENIE NR 421/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 8.780.747,78 zł, z tego:
1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 159.013,00 zł,
2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na mocy ustaw o kwotę 8.592.734,78 zł,
3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 29.000,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.
§ 2. W Zarządzeniu Nr 6/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 r. (zm. Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 66/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 88/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 121/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 129/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 132/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 151/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 152/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 178/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 183/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 187/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 188/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 224/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 225/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 250/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 263/18 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 279/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 280/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 294/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 317/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 359/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 360/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 382/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 389/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2018 r., .Zarządzenie Nr 407/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2018 r.), wprowadzam zmiany w:
1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,
2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    
                                                                                                                                                                                                                               Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                                                                               Piotr Krzystek

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

 

 Piotr KrzystekPrezydent Miasta  Prezydent Miasta

Piotr KrzystekPrezydent Miasta

Piotr Krzystek Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/10/05, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Małgorzata Zdunek, dnia: 2018/10/05 07:45:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Zdunek 2018/10/05 07:45:14 modyfikacja wartości
Małgorzata Zdunek 2018/10/05 07:38:01 nowa pozycja