Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 559/18 w sprawie nadania Regulamin Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Data podpisania: 2018/12/31

Data wejścia w życie: 2018/12/31


Zarządzenie Nr 559/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie nadania Regulamin Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Na podstawie art. 36 ust. 1 w  związku z  art.92 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 5 czerwca  1998 r.   o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432)  w  związku  z art. 9 ust.1  ustawy z  dnia 20  kwietnia 2004 r. o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1265, 1544, 1629, 1669, 2077, 2192, 2215, 2245 i 2432),   zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 124/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 1/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2018r. oraz Zarządzenie Nr 219/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2018 r.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


 


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/12/31, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2019/02/05 14:56:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2019/02/05 14:56:44 nowa pozycja