Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 300/18 w sprawie inwentaryzacji w roku 2018 w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/07/09

Data wejścia w życie: 2018/07/09


Zarządzenie Nr 300/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie inwentaryzacji w roku 2018 w Urzędzie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam następujący zakres i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2018
w Urzędzie Miasta Szczecin: 

1)  w drodze spisu z natury: 

            a) papiery wartościowe w postaci materialnej, 

            b) pozostałe depozyty;

2)  w drodze uzyskania potwierdzenia salda: 

 1. środki pieniężne znajdujące się m.in. w bankach, na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach, 
 2. należności, w tym pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, publicznoprawnych wątpliwych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych),
 3. składniki aktywów (środki trwałe i pozostałe środki trwałe) powierzone innym podmiotom
  do użytkowania przez dysponentów majątku;

3)  w drodze weryfikacji - porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza: 

 1. środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez:

- Biuro Obsługi Urzędu (wyposażenie, sprzęt dekoracji Miasta i masa spadkowa),

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych,

- Wydział Informatyki,

- Wydział Sportu,

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

- Wydział Kultury,

 1. wartości niematerialne i prawne zarządzane bezpośrednio przez:

- Biuro Prezydenta Miasta,

- Wydział Informatyki,

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

- Wydział Kultury,

 1. środki trwałe, w tym grunty i prawa zakwalifikowane do nieruchomości, zarządzane bezpośrednio przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami,
 2. rzeczowe środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte),
 3. rzeczowe aktywa obrotowe znajdujące się w magazynie Urzędu Miasta Szczecin,
 4. obiekty powstałe w procesie inwestycyjnym, wraz z mieniem ruchomym stanowiącym pierwsze wyposażenie zarządzane bezpośrednio przez:

- Wydział Sportu,

- Wydział Oświaty,

- Wydział Kultury,

- Wydział Spraw Społecznych,

 1. długoterminowe aktywa finansowe,
 2. należności sporne i wątpliwe,
 3. należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
 4. należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,
 5. pozostałe należności i zobowiązania,
 6. pozostałe aktywa i pasywa. 

§ 2. Ustalam harmonogram inwentaryzacji w roku 2018 Urzędzie Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do Zarządzenia. 

§ 3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów i jednostek równorzędnych oraz kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin do zapewnienia prawidłowej pracy zespołów spisowych i udzielenia im niezbędnej pomocy przy wykonywaniu powierzonych zadań. 

§ 4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 5. Dyrektor Wydziału Księgowości odpowiada za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji oraz przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie ujętym w Zarządzeniu Nr 41/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (zm. Zarządzeniem nr 112/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2018 r.). 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 300/18  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 9 lipca 2018  r. 
 

Harmonogram inwentaryzacji w roku 2018 w Urzędzie Miasta Szczecin  

 

Lp.

Wyszczególnienie prac

Wykonawca

Stan na dzień

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

1.

W drodze spisu z natury

a)

papiery wartościowe w postaci materialnej 

Wydział Księgowości 

Zespół Spisowy nr 1

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.01.2019 r.

b)

pozostałe depozyty

Wydział Księgowości

Zespół Spisowy nr 1 

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.01.2019 r.

2.

W drodze uzyskania potwierdzenia salda

a)

środki pieniężne znajdujące się m.in. w bankach,

na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach

Wydział
Księgowości 
 

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.01.2019 r.

b)

należności, w tym pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, publicznoprawnych, wątpliwych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych)

Wydział
Księgowości

1.10.2018 r.

2.10.2018 r.

15.01.2019 r.

c)

składniki aktywów (środki trwałe i pozostałe środki trwałe) powierzone innym podmiotom
do użytkowania przez dysponentów majątku

dysponent 
majątku

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.01.2019 r.

3.

W drodze weryfikacji - porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza

a)

środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez:

Biuro Obsługi Urzędu (wyposażenie,
sprzęt dekoracji Miasta i masa spadkowa), Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych, Wydział Informatyki, Wydział Sportu, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Kultury

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.03.2019 r.

b)

wartości niematerialne i prawne zarządzane bezpośrednio przez:

Biuro Prezydenta Miasta, Wydział Informatyki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Kultury

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.03.2019 r.

c)

środki trwałe, w tym grunty i prawa zakwalifikowane do nieruchomości, zarządzane bezpośrednio przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.03.2019 r.

d)

środki trwałe w budowie

(inwestycje rozpoczęte)

Wydział Księgowości 
przy udziale Wydziału prowadzącego inwestycję

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.03.2019 r.

e)

rzeczowe aktywa obrotowe znajdujące się
w magazynie Urzędu Miasta Szczecin

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.03.2019 r.

f)

obiekty powstałe w procesie inwestycyjnym,
wraz z mieniem ruchomym stanowiącym pierwsze wyposażenie zarządzane bezpośrednio przez:
Wydział Sportu, Wydział Oświaty, Wydział Kultury, Wydział Spraw Społecznych

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.03.2019 r.

g)

długoterminowe aktywa finansowe

Wydział Księgowości 
przy udziale pracownika Biura Prezydenta Miasta

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.03.2019 r.

h)

należności sporne i wątpliwe

Wydział
Księgowości

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.03.2019 r.

i)

należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Wydział
Księgowości

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.03.2019 r.

j)

należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych

Wydział
Księgowości

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.03.2019 r.

k)

pozostałe należności i zobowiązania

Wydział
Księgowości

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.03.2019 r.

l)

pozostałe aktywa i pasywa

Wydział
Księgowości

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.03.2019 r.


Załączniki:

udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2018/07/13, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2018/07/13 15:53:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2018/07/13 15:53:31 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2018/07/13 15:46:04 nowa pozycja