Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 124/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą”

Data podpisania: 2018/03/26

Data wejścia w życie: 2018/03/26


Zarządzenie Nr 124/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji  projektu „Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą”

Na podstawie §10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 45/2018 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą”- § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Powołuję Zespół ds. realizacji projektu „Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą”, zwany dalej Zespołem, w składzie:

 Kierownik Zespołu:

1) Renata Maniszewska – Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

 Członkowie Zespołu:

2) Anna Brzozowska – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

3) Małgorzata Górska – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

4) Marlena Fischer - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

5) Magdalena Jakubowska – Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin.”.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/27, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczyk, wprowadził/a: Małgorzata Górska, dnia: 2018/03/27 15:00:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górska 2018/03/27 15:00:52 nowa pozycja