Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 486/18 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, za które dofinansowanie jest przyznawane

Data podpisania: 2018/11/15

Data wejścia w życie: 2019/01/01


ZARZĄDZENIE NR 486/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 listopada 2018 r.


w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, za które dofinansowanie jest przyznawane


    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r. poz. 1973), zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam maksymalną kwotę dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1 000 zł za semestr.


§ 2. Dofinansowaniu podlegają specjalności, zgodnie z potrzebami szkoły, w zakresie:


1) nauczania języków obcych nowożytnych,
2) rozwoju kompetencji informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i artystycznych,
3) wychowania fizycznego,
4) edukacji wczesnoszkolnej,
5) kształcenia specjalnego,
6) nauczania przedmiotów zawodowych,
7) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
8) audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej,
9) doradztwa zawodowego.


§ 3. Ustalam następujące formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie:


1) studia wyższe zawodowe (licencjat),
2) studia magisterskie uzupełniające,
3) studia magisterskie,
4) studia podyplomowe.


§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.


§ 5.
Traci moc Zarządzenie Nr 466/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, za które dofinansowanie jest przyznawane.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska
 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/11/16, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2018/11/16 14:35:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2018/11/16 14:35:16 nowa pozycja