Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 237/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”

Data podpisania: 2018/06/08

Data wejścia w życie: 2018/06/08


Zarządzenie Nr 237/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 8 czerwca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) i § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r. oraz Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 341/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” (zm. Zarządzenie Nr 204/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2017 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Anna Bednarz – Główny Specjalista w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Olga  Wasieńko-Stefanowska – Główny Specjalista w Biurze Strategii”.

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zespół realizuje zadania do dnia 30 czerwca 2019 r.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

 

treść zarządzania


udostępnił: WUiAB, wytworzono: 2018/07/09, odpowiedzialny/a: WUiAB, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2018/07/09 11:45:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2018/07/09 11:45:00 nowa pozycja