Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 137/18 w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług oraz opłaty za transport w szczecińskich ośrodkach wsparcia, finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/03/29

Data wejścia w życie: 2018/03/29


ZARZĄDZENIE NR 137/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług

oraz opłaty za transport w szczecińskich ośrodków wsparcia, finansowanych w ramach

realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie §5 ust. 1 i ust. 1a Uchwały Nr IX/177/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca

2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników

w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj.

Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2838, z 2017 r. poz. 1310 oraz z 2018 r. poz. 1391)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średni dzienny koszt posiłku oraz średni miesięczny koszt usług w szczecińskich

ośrodkach wsparcia w 2018 r., w przeliczeniu na jedno miejsce w tych ośrodkach, w następujących

wysokościach:

 

L.p.

Nazwa i adres ośrodka wsparcia

Średni dzienny

koszt posiłku

Średni miesięczny koszt usług

1.

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy pl. Jakuba Wujka 6, 71-322 Szczecin

7,00 zł

2 471,30 zł

2.

Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40, ul. Łukasiewicza 6, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 62 w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pionieria Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin

7,50 zł

744,97 zł

3.

Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Krasińskiego 45/U2 w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pionieria Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin

7,50 zł

1 295,74 zł

4.

Dział Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin

6,00 zł

1 191,00 zł

5.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin, prowadzony przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert

9,00 zł

668,94 zł

 

§ 2. Ustala się wysokość opłaty za transport z miejsca zamieszkania do ośrodka wsparcia oraz

z ośrodka wsparcia do miejsca zamieszkania, dla szczecińskich ośrodków wsparcia wymienionych

w § 1 w kwocie 83,00 (słownie: osiemdziesiąt trzy złote).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży

i Dorosłych w Szczecinie, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera

Ziemi Szczecińskiej" w Szczecinie, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"

w Szczecinie, Kierownikowi Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28

w Szczecinie oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 149/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku i średniego miesięcznego kosztu usług

w szczecińskich ośrodkach wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy

Miasto Szczecin oraz Zarządzenie Nr 210/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu usługi transportowej dla uczestników w ośrodkach

wsparcia na terenie Gminy Miasto Szczecin.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Stawki kosztów, o których mowa w § 1 pkt 5 oraz § 2 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie prowadzonym przez podmiot wyłoniony w drodze

otwartego konkursu ofert obowiązują z dniem 11 kwietnia 2018 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2018/03/29, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Beata Bugajska, wprowadził/a: Magdalena Czajkowska, dnia: 2018/04/12 10:36:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Czajkowska 2018/04/12 10:36:47 modyfikacja wartości
Magdalena Czajkowska 2018/04/12 10:26:14 modyfikacja wartości
Magdalena Czajkowska 2018/04/12 10:25:32 nowa pozycja