Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 471/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji zmian w statutach Osiedli Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/10/31

Data wejścia w życie: 2018/10/31


ZARZĄDZENIE NR 471/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 października 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji zmian w statutach Osiedli Miasta Szczecin

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 857, z 2016 r. poz. 3243 oraz z 2017 r. poz. 345), zarządzam co następuje:

§ 1.
Zarządzam przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 2 listopada 2018 r. do dnia 1 grudnia 2018 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Miasta Szczecin uwag i opinii dotyczących propozycji zmian w statutach Osiedli Miasta Szczecin - jednostek pomocniczych Gminy Miasto Szczecin.
§ 2. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie propozycji zmian do 37 statutów Osiedli Miasta Szczecin na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: statutyro@um.szczecin.pl z podaniem w tytule wiadomości nazwy Osiedla, którego uwaga dotyczy.
§ 3. Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.
§ 5. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierzam Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.
§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/10/31, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2018/10/31 15:08:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2018/10/31 15:08:03 nowa pozycja