Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 64/18 w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/02/08

Data wejścia w życie: 2018/02/08


Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin powołuje się Zespół Auditorów Wewnętrznych w składzie:
1)Wioletta Zmorzyńska – główny specjalista w Wydziale Oświaty;
2)Anetta Kieszkowska – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym;
3)Mirosław Lisewski – główny specjalista w Biurze Strategii;
4)Sylwia Kocot – główny specjalista w Urzędzie Stanu Cywilnego;
5)Ewa Szynkowska – z-ca dyrektora w Wydziale Informatyki;
6)Łukasz Muryń – główny specjalista w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości;
7)Małgorzata Andryszewska – główny specjalista w Wydziale Kultury;
8)Joanna Lachowska – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym;
9)Iwona Łabaziewicz – kierownik referatu w Biurze Prezydenta Miasta;
10)Rafał Pawlik – główny specjalista w Urzędzie Stanu Cywilnego;
11)Arkadiusz Melzacki – główny specjalista w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami;
12)Agata Maj – główny specjalista w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami;
13)Emilia Stolarz – główny specjalista w Biurze Obsługi Urzędu;
14)Anna Lewandowska – główny specjalista w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 2. Zadaniem Zespołu Auditorów Wewnętrznych jest przeprowadzanie okresowych przeglądów
w wydziałach i biurach i samodzielnych stanowiskach pracy Urzędu Miasta objętych Systemem Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015.
§ 3. Plan okresowych przeglądów Systemu Zarządzania Jakością ustala Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.
§ 4. Koordynatorem prac Zespołu Auditorów Wewnętrznych jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.
§ 5. W celu realizacji zarządzenia zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz umożliwienie członkom Zespołu Auditorów Wewnętrznych wykonywania zadań niezbędnych do przeprowadzania okresowych przeglądów Systemu Zarządzania Jakością.
§ 6. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 7.Traci moc Zarządzenie Nr 114/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 55/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2012 r., Zarządzenie 289/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 lipca 2013 r., Zarządzenie Nr 201/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 26/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2016 r.).
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: , wytworzono: 2018/03/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2018/03/05 15:20:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2018/03/05 15:20:57 nowa pozycja