Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 425/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy osób wykonujących przewozy osób taksówkami.

Data podpisania: 2018/09/28

Data wejścia w życie: 2018/09/28


ZARZĄDZENIE NR 425/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy osób wykonujących przewozy osób taksówkami.

Na podstawie art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), §5 ust. 1 i 2 Uchwały nr XXXVI/1084/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 393) w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną zwaną dalej Komisją do przeprowadzania egzaminów potwierdzających znajomość topografii miasta Szczecina oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówkami lub kierowcę przez niego zatrudnionego w następującym składzie:
Przewodniczący Komisji:
1) Anna Jaśkowiak - Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Interesantów,
Członkowie Komisji:
2) Jolanta Bobrowska-główny specjalista w Biurze Obsługi Interesantów,
3) Krzysztof Klusek - główny specjalista w Biurze Obsługi Interesantów,
4) Aleksandra Wyrwicz-Łydzińska - inspektor w Biurze Obsługi Interesantów.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji funkcję przewodniczącego Komisji pełni Jolanta Bobrowska.
3. Osoba wchodząca w skład Komisji nie może wykonywać działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego taksówką.

§ 2. 1. Komisja może działać w składzie trzyosobowym, każdorazowo wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji.
2. Komisja przeprowadza egzamin w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1.

§ 3. Komisja przeprowadza egzamin poza godzinami pracy Urzędu, wynikającymi z Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Szczecin.

§ 4. Wypłata wynagrodzenia z tytułu udziału w pracy Komisji następuje na podstawie umowy-zlecenia oraz protokołu egzaminacyjnego.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 54/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy osób wykonujących przewozy osób taksówkami (zm. Zarządzenie Nr 123/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r.).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2018/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Biura Obsługi Interesantów, wprowadził/a: Jolanta Bobrowska, dnia: 2018/10/10 11:50:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Bobrowska 2018/10/10 11:50:04 nowa pozycja