Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 262/18 w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Data podpisania: 2018/06/25

Data wejścia w życie: 2018/07/03


ZARZĄDZENIE NR 262/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 106 ust. 2 i 3 w związku z art. 4 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) w związku z art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 29 listopada 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203), w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli publicznych i dyrektorami szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Korzystanie z posiłków w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin jest odpłatne.

2. Koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (w części odpowiadającej kosztom produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków) zwane dalej „dzienną stawką żywieniową”, ponoszą rodzice.

§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę żywieniową dla dzieci w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w wysokości kosztów wyżywienia ustalonych według aktualnych cen żywności i norm żywienia obowiązujących w przedszkolu, w kwocie nie wyższej niż 6,50 dziennie.

2. Rodzice/prawny opiekun wnoszą dzienną opłatę za wyżywienie proporcjonalnie do liczby zadeklarowanych posiłków, z których dziecko korzysta. Koszty posiłków ustala dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej.

3. Miesięczna opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki dziennej i liczby dni żywienia w miesiącu.

§ 3. 1. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, na rachunek bankowy lub w kasie przedszkola. W przypadku gdy ten dzień jest wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uznaje się najbliższy dzień roboczy.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy lub do kasy przedszkola/szkoły podstawowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 547/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2018r.

                                                                                                                                     Prezydent Miasta

                                                                                                                                     Piotr Krzystek


udostępnił: WOś, wytworzono: 2018/06/27, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Kinga Grudzińska, dnia: 2018/06/27 14:19:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Grudzińska 2018/06/27 14:19:33 modyfikacja wartości
Kinga Grudzińska 2018/06/27 14:18:09 modyfikacja wartości
Kinga Grudzińska 2018/06/27 14:16:53 modyfikacja wartości
Kinga Grudzińska 2018/06/27 14:12:36 modyfikacja wartości
Kinga Grudzińska 2018/06/27 14:09:19 nowa pozycja