Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 48/18 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/02/26

Data wejścia w życie: 2018/02/01


                      ZARZĄDZENIE NR 48/18
             PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                     z dnia 26 stycznia 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do
Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dyrektorach należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów oraz kierowników
jednostek równorzędnych, to jest: Dyrektora Biura Prezydenta Miasta,
Dyrektora Biura Rady Miasta, Dyrektora Biura Strategii, Dyrektora
Biura Obsługi Interesantów, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Geodetę Miasta, Dyrektora Biura ds. Zamówień Publicznych,
Dyrektora Biura Dialogu Obywatelskiego, Dyrektora Biura Obsługi
Urzędu, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, Dyrektora Biura
Inwestycji i Remontów Oświatowych;”
2) w § 12 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie;
„13) Biuro Dialogu Obywatelskiego - BDO;”
3) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. Do zadań Biura Dialogu Obywatelskiego należy:
1) aktywizacja społeczności lokalnej i rozwijanie dialogu z mieszkańcami poprzez:
a) koordynowanie działań dotyczących prowadzenia na terenie Miasta
konsultacji społecznych z mieszkańcami i współpraca w tym zakresie
z jednostkami organizacyjnymi Urzędu,
b) współpracę z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego
oraz instytucjami wspierającymi działalność tych organizacji;
2) prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniami i fundacjami;
3) koordynowanie spraw nieodpłatnej pomocy prawnej;
4) koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych.”;
4) w § 45 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) dokonywanie zabezpieczeń należności budżetowych poprzez wpis hipoteki.”;
5) w § 46 uchyla się pkt 4.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom właściwych wydziałów Urzędu
Miasta Szczecin.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.


                                      Prezydent Miasta
                                      Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2018/02/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2018/02/01 09:19:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2018/02/01 09:19:52 nowa pozycja