Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 133/18 w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym

Data podpisania: 2018/03/29

Data wejścia w życie: 2018/03/29


  Zarządzenie Nr 133/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.  Ustanawia się Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym.

2. Zasady przeprowadzenia konkursu o Nagrodę, o której mowa w ust. 1, ustala „Regulamin Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym” w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3.  Traci moc Zarządzenie nr 460/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
24 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin
za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym (zm. Zarządzenie Nr 481/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 listopada 2013 r.).

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 133/18
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia. 29 marca 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU

"Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin
za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym"

Cele konkursu:

1) promowanie kreatywności wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych;

2) przybliżenie szerokiemu gronu rozwiązań naukowych mających zastosowanie
w działalności gospodarczej;

3) promowanie autorów nagrodzonych prac.

Rozdział 1.
Tryb naboru i wymogi wobec autorów i ich prac zgłaszanych do Nagrody

§ 1. 1.  Do konkursu mogą być zgłaszane prace naukowe z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, które powstały w Szczecinie i są ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.

2. Na konkurs przyjmowane będą prace naukowe, których komercjalizacja miała miejsce
w ciągu 18 miesięcy przed terminem zgłaszania prac konkursowych.

3. Prace na konkurs zgłaszają autorzy prac lub szczecińskie przedsiębiorstwa, w których komercjalizacja pracy naukowej miała miejsce.

4. Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:

1) imiona i nazwiska autorów pracy, dokładne i aktualne dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, telefon);

2) nazwę uczelni, wydziału i instytutu (katedry) lub przedsiębiorstwa, wraz z dokładnym adresem;

3) streszczenie pracy, wskazujące na jej walory w aspekcie nowoczesnych technologii
i innowacji (streszczenie nie powinno przekraczać 8-10 stron);

4) potwierdzenie komercjalizacji w przedsiębiorstwie.

Rozdział 2.
Organizacja i tryb pracy Kapituły Nagrody

§ 2. 1.  Prace naukowe zgłoszone do konkursu ocenia Kapituła Nagrody powołana przez Prezydenta Miasta Szczecin odrębnym zarządzeniem.

2. W skład Kapituły Nagrody wchodzi 11 osób:

1) pięciu przedstawicieli środowiska naukowego Szczecina;

2) trzech przedstawicieli środowiska gospodarczego Szczecina;

3) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Szczecin.

3. Kapituła Nagrody wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu, Przewodniczącego Kapituły.

4. W postępowaniu konkursowym Kapituły Nagrody wyróżnia się:

1) etap wstępnego zapoznania się członków Kapituły Nagrody ze zgłoszonymi pracami, w którym istnieje możliwość zasięgnięcia opinii eksperckich o walorach prac;

2) etap dyskusji i rozstrzygnięcia konkursu na posiedzeniu Kapituły Nagrody.

5. Rozstrzygnięcie konkursu następuje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 6 członków Kapituły Nagrody.

6. Obrady Kapituły Nagrody są niejawne.

7. W sprawach nierozstrzygniętych decydujący głos należy do Przewodniczącego Kapituły.

8. Wyniki swych prac Kapituła Nagrody przedstawia, w formie protokołu, Prezydentowi Miasta Szczecin. Protokół podpisuje Przewodniczący Kapituły.

Rozdział 3.
Wymogi i kryteria oceny prac naukowych zgłoszonych do Nagrody

§ 3. 1.  Przedmiot badawczy prac powinien dotyczyć problematyki i opracowania zastosowania nowoczesnych technologii i innowacji w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.

2. Preferowanymi wyróżnikami pracy są jej potwierdzone zastosowanie w praktyce
oraz udany proces komercjalizacji wyników badań.

3. W postępowaniu konkursowym oceniane będą prace o różnorodnej tematyce i trudno
porównywalnych walorach. Nie precyzuje się szczegółowych kryteriów do analizy porównawczej walorów ocenianych prac, pozostawiając te kwestie Kapitule Nagrody.

Rozdział 4.
Formy Nagrody

§ 4. 1.  Autorom nagrodzonej pracy przyznaje się dyplom „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym" oraz nagrodę pieniężną.

2. Prezydent Miasta Szczecin może, na wniosek Kapituły Nagrody, przyznać wyróżnienia w formie dyplomu autorom wybranych prac oraz dodatkowe nagrody pieniężne.

3. Wysokość nagrody pieniężnej wynika z wielkości ustalonej corocznie w budżecie Miasta Szczecin.

4. W szczególnych przypadkach pozostawia się możliwość odstąpienia przez Prezydenta Miasta Szczecin, na wniosek Kapituły Nagrody, od przyznania nagrody lub wyróżnień.

Rozdział 5.
Terminy konkursu

§ 5. 1.  Nagroda za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym przyznawana jest raz w roku przez Prezydenta Miasta Szczecin.

2. Zgłoszenia prac przyjmowane będą w terminie odrębnie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Szczecin.

3. Prace na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym" wraz z wymienioną uzupełniającą dokumentacją, w sekretariacie Biura Strategii, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (wejście od ul. Odrowąża – IV piętro).

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu następuje w ciągu 90 dni od daty składania prac na konkurs, z możliwością jego przesunięcia przez Prezydenta Miasta Szczecin na wniosek Kapituły Nagrody. Nagrodzeni zostają zawiadomieni o przyznaniu nagrody w terminie 14 dni od daty jej przyznania

 


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/03/30, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2018/03/30 12:34:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2018/03/30 12:34:40 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2018/03/30 12:23:09 nowa pozycja