Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 463/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargów na zbycie nieruchomości

Data podpisania: 2018/10/29

Data wejścia w życie: 2018/10/29


ZARZĄDZENIE NR 463/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargów na zbycie nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub Gminy Miasto Szczecin


Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 650, 1000, 1089, 1496, 1669, 1693 i 1716)
w związku z art. art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 92 ust.1 pkt 2
oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub Gminy Miasto Szczecin, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 121/15 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub Gminy Miasto Szczecin (zm.
Zarządzenie nr 172/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r., Zarządzenie nr 377/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2017 r.), §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„2. W skład komisji liczącej od 3 do 7 osób wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu biorący udział w przygotowaniu przetargu oraz w razie potrzeby
eksperci z zakresu finansów, prawa lub innych dziedzin w zależności od potrzeb.”.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: WZiON, wytworzono: 2018/10/29, odpowiedzialny/a: Szymon Słotwiński, wprowadził/a: Szymon Słotwiński, dnia: 2018/11/07 09:39:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Szymon Słotwiński 2018/11/07 09:39:16 nowa pozycja