Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 332/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Opiniującego - Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

Data podpisania: 2018/07/26

Data wejścia w życie: 2018/07/26


ZARZĄDZENIE NR 332/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 lipca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Opiniującego - Szczeciński Budżet Obywatelski 2019


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) w związku z § 6 ust. 3 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 297/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego - Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Powołuję Zespół Opiniujący zadania złożone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 w składzie:
Przedstawiciele Mieszkańców Szczecina:
1) Jarosław Warchoł;
2) Małgorzata Zychowicz - Prus;
3) Piotr Bandurka;
4) Radosław Adamski;
5) Marek Kowalczyk;
Przedstawiciele Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
6) Aleksandra Białonowicz;
7) Dorota Korczyńska;
8) Mirosław Gosieniecki;
Radni Miasta Szczecin:
9) Urszula Pańka;
10) Marek Duklanowski;
11) Rafał Niburski;
12) Michał Wilkocki;
Przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin:
13) Magdalena Błaszczyk”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Michał Przepiera


Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/08/09, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2018/08/09 08:35:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2018/08/09 08:35:28 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2018/08/09 08:27:13 nowa pozycja