Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 77/18 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015 - 2018

Data podpisania: 2018/02/15

Data wejścia w życie: 2018/02/15


ZARZĄDZENIE NR 77/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015 - 2018

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 41 e ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) oraz § 1 i § 2 Trybu powoływania członków Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zm. Uchwała Nr XXXIII/977/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 września 2013 r., Uchwała Nr XIII/297/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r.), zarządzam, co następuje:

§ 1.
W Zarządzeniu Nr 466/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015 - 2018 (zm. Zarządzenie Nr 59/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2017 r., Zarządzenie Nr 129/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 448/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) Magdalena Błaszczyk - p.o. Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Obsługę administracyjno – organizacyjną Rady zapewnia Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

 


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/02/21, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2018/02/21 08:25:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2018/02/21 08:25:28 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2018/02/21 08:21:51 nowa pozycja