Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 529/18 zmieniajacy regulamin wynagradzania pracownikow Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Data podpisania: 2018/12/17

Data wejścia w życie: 2018/12/17


ZARZĄDZENIE NR 529/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 12 grudnia 2018 r.


zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę


Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) oraz § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936) zarządzam co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 14/2018 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zm.: Zarządzenie Nr 435/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 października 2018 r.), zwanym dalej: regulaminem", wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje:

1) Sekretarzowi Miasta,

2) Dyrektorom wydziałów (jednostek równorzędnych) i ich Zastępcom;

3) Geodecie Miasta;

4) Geologowi powiatowemu;

5) Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego Zastępcom;

6) Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów;

7) Rzecznikowi prasowemu;

8) Audytorom wewnętrznym;

9) Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków;

10) Kierownikom referatów (jednostek równorzędnych);

11) Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych;

12) Inspektorowi Ochrony Danych;

13) Radcom prawnym;

14) Głównym specjalistom.”;

2) załącznik nr 1 do regulaminu - Tabela optymalnych wymagań kwalifikacyjnych pracowników oraz maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kategorie zaszeregownia) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

3) załącznik nr 3 do regulaminu - Tabela maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego otrzymuje brzmienie określone w załączniu nr 2 do zarządzenia. § 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania zmiany regulaminu do wiadomości pracowników.

2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie zmiany regulaminu na tablicy ogłoszeń w sekretariatach jednostek organizacyjnych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie jego treści w uminecie (w katalogu zarządzeń Prezydenta Miasta oraz katalogu regulaminów).
 


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/12/17, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2018/12/17 09:56:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2018/12/17 09:56:14 nowa pozycja