Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 218/18 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania uzgodnień w zakresie dotyczącym wysokości odszkodowania

Data podpisania: 2018/05/23

Data wejścia w życie: 2018/05/23


ZARZĄDZENIE NR 218/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania uzgodnień w zakresie dotyczącym wysokości
odszkodowania


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zmienionego Zarządzeniem Nr 48/18
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r. zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Powołuję zespół ds. przeprowadzania uzgodnień w zakresie dotyczącym wysokości
odszkodowania pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem
za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, przejęte z mocy prawa na własność
Miasta Szczecin lub za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych
pod drogi publiczne, na podstawie art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121, 50 i 650), zwany dalej Zespołem
w składzie:
1) Przewodniczący: Anna Szotkowska - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów
Prawnych Nieruchomości;
2) Zastępca Przewodniczącego: Małgorzata Waszak - Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa
i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości;
3) Członkowie:
a) Przemysław Taraciński - Kierownik Referatu w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów
Prawnych Nieruchomości,
b) Michał Wieczorek - Inspektor w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych
Nieruchomości,
c) Lucyna Motyl – Główny Specjalista w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych
Nieruchomości.
2. Zespół, o którym mowa w ust. 1 może działać w składzie co najmniej 3 osobowym,
każdorazowo z udziałem Przewodniczącego Zespołu lub Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.
 

§ 2. W przypadkach, gdy kwota odszkodowania przekroczy wysokość 300000,00 zł (słownie:
trzysta tysięcy złotych) kwota uzgodnionego odszkodowania podlega akceptacji przez Zastępcę
Prezydenta Miasta ds. komunalnych.


§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. komunalnych.


§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 425/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania uzgodnień w zakresie dot. wysokości
odszkodowania.
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2018/05/23, odpowiedzialny/a: Dyrektor WMiRSPN - Anna Szotkowska, wprowadził/a: Michał Wieczorek, dnia: 2018/06/06 10:59:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Wieczorek 2018/06/06 10:59:51 modyfikacja wartości
Michał Wieczorek 2018/06/05 12:54:27 modyfikacja wartości
Michał Wieczorek 2018/06/05 12:53:52 modyfikacja wartości
Michał Wieczorek 2018/06/05 12:53:00 modyfikacja wartości
Michał Wieczorek 2018/06/05 12:50:12 nowa pozycja