Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 80/18 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów skladania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas IV i VII publicznych szkół podstawowych sportowych, publicznych szkół podstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych lub oddziałów mistrzostwa sportowego w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych.

Data podpisania: 2018/02/16

Data wejścia w życie: 2018/02/16


 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130 ) oraz art 154 ust 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas  IV i VII publicznych szkół podstawowych sportowych, publicznych szkół podstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych lub oddziałów mistrzostwa sportowego w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych - stanowiące załącznik nr 1.  

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/03/21, odpowiedzialny/a: Grzegorz Janowski, wprowadził/a: Piotr Spunda, dnia: 2018/03/21 09:03:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Spunda 2018/03/21 09:03:17 nowa pozycja