Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 377/18 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Rady Miasta Szczecin oraz Prezydenta Miasta Szczecin na terenie Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/08/21

Data wejścia w życie: 2018/08/21


                                                    ZARZĄDZENIE NR 377/18

                                             PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                     z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Rady Miasta Szczecin oraz

Prezydenta Miasta Szczecin na terenie Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie §10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik

do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta

Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia

16 maja 2018 r. oraz Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się zespół do spraw organizacji wyborów do Rady Miasta Szczecin oraz

Prezydenta Miasta Szczecin, zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia

13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików

województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1561) na dzień 21 października 2018 r. na obszarze Gminy Miasto Szczecin

w składzie:

1) Rafał Miszczuk Dyrektor Biura Rady Miasta - Pełnomocnik ds. wyborów - przewodniczący

zespołu - kierowanie pracami zespołu;

2) Anna Frankowska Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Interesantów - prowadzenie spraw

związanych z rejestrem wyborców i spisami wyborców; głosowaniem korespondencyjnym oraz

przez pełnomocnika;

3) Dorota Pudło - Żylińska Dyrektor Wydziału Księgowości - koordynacja prac związana

z zabezpieczeniem oraz rozliczeniem środków finansowych niezbędnych do sfinansowania prac

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów;

4) Janusz Żyliński p.o. Dyrektor Wydziału Informatyki - koordynator obsługi informatycznej;

5) Ewa Szynkowska Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki - organizacja obsługi informatycznej

obwodowych komisji wyborczych; szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych

komisji wyborczych; wspomaganie techniczne obsługi informatycznej komisji w dniu wyborów;

nadzór nad pracą operatorów w dniu wyborów; obsługa informatyczna Pełnomocnika

ds. Wyborów;

6) Ewa Słodkowska Dyrektor Biura Obsługi Urzędu - wyposażenie lokali wyborczych w niezbędne

akcesoria do przeprowadzenia wyborów;

7) Andrzej Sumisławski Dyrektor Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej - zapewnienie

materiałów biurowych do obsługi wyborów; organizacja dowozu materiałów wyborczych do

lokali wyborczych;

8) Marta Czapiewska Główny Specjalista w Biurze Rady Miasta - prace organizacyjne; realizacja

zadań zleconych przez przewodniczącego zespołu związanych z przygotowaniem

i przeprowadzeniem wyborów.

2. Do zadań zespołu należy wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem

wyborów na obszarze gminy, w tym w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem wyborów w zakresie czynności realizowanych

przez Urząd Miasta oraz gminne jednostki organizacyjne;

2) obsługa i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych;

3) zapewnienie i rozliczenie środków finansowych na realizację zadań związanych z organizacją

wyborów;

4) wykonywanie innych zadań wyborczych w ramach kompetencji przewidzianych dla jednostek

samorządu terytorialnego na szczeblu gminy.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin oraz

kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do ścisłej współpracy z Dyrektorem

Biura Rady Miasta - Pełnomocnikiem ds. wyborów w zakresie realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                      Prezydent Miasta

                                                                                       Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/08/21, odpowiedzialny/a: Rafał Miszczuk, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2018/08/28 09:54:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2018/08/28 09:54:30 nowa pozycja