Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 1/18 zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Data podpisania: 2018/01/02

Data wejścia w życie: 2018/01/02


 Zarządzenie Nr 1/2018

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 stycznia 2018 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z  art.92 ust.1, pkt 2 ustawy  z dnia 5 czerwca  1998 r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, poz. 1292, poz. 1321, poz. 1428, poz. 1543), zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 124/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) KFS – należy przez to rozumieć Krajowy Fundusz Szkoleniowy”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14.  Kierownikowi Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej podlegają bezpośrednio:

1) Stanowisko ds. poradnictwa zawodowego,

2) Stanowisko ds. pośrednictwa pracy,

3) Stanowisko ds. współpracy z klientem instytucjonalnym – sprawy dotyczące zatrudniania cudzoziemców

4) Stanowisko ds. marketingu usług rynku pracy”; 

3) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24.  Powiatowy Urząd Pracy składa się z działów, referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy oznaczonych odpowiednimi symbolami:

1) Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej – CAZ.I

2) Stanowisko ds. poradnictwa zawodowego – CAZ.I.2

3) Stanowisko ds. współpracy z klientem instytucjonalnym  - sprawy dotyczące zatrudniania cudzoziemców – CAZ.I.3

4) Stanowisko ds. pośrednictwa pracy  – CAZ.I.4

5) Stanowisko ds. marketingu usług rynku pracy - CAZ.I.5

6) Dział Instrumentów Rynku Pracy i Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – DIRPiRZON.II

7) Referat Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – RRZON.II.2

8) Stanowisko ds. Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – RRZON.II.2.1

9) Referat ds. programów – RDP.II.4

10) Stanowisko ds. programów– RDP.II.4.1

11) Stanowisko ds. staży– RDP.II.4.2

12) Stanowisko ds. szkoleń– RDP.II.4.3

13) Stanowisko ds. Wspierania Przedsiębiorczości – DIRPIRZON.II.3

14) Dział Ewidencji i Świadczeń – DEiŚ.III

15) Stanowisko ds. rejestracji – DEiŚ.III.2

16) Stanowisko ds. informacji, dodatków aktywizacyjnych i wydawania decyzji administracyjnych – DEiŚ.III.3

17) Dział Finansowo-Księgowy – DFK.IV

18) Stanowisko ds. Europejskiego Funduszu Społecznego – DFK.IV.1

19) Stanowisko ds. Windykacji – DFK.IV.2

20)  Stanowisko ds. Obsługi Kasy – DFK.IV.3

21) Stanowisko ds. Obsługi budżetu PUP, PFRON i innych środków budżetowych – DFK.IV.4

22) Stanowisko ds. Refundacji z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i        innych środków pochodzących z funduszy unijnych – DFK.IV.5

23) Stanowisko ds. obsługi budżetu – PŁACE – DFK.IV.6

24) Stanowisko ds. Funduszu Pracy – DFK.IV.7

25) Dział Organizacyjno-Administracyjny  - Pełnomocnik ds. SZJ – DOA.VI

26) Stanowisko ds. kadr - DOA.VI.1

27) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - DOA.VI.2

28) Stanowisko ds. obsługi urzędu -DOA.VI.3

29) Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej – KW.VII

30) Samodzielne Stanowisko ds. archiwum zakładowego - AZ.VIII

31) Kierownik Działu Informatyki– DI.IX

32) Stanowisko ds. Płatnika – DI.IX.2

33) Stanowisko ds. informatyki -DI.IX.3

34) Stanowisko ds. naliczania świadczeń dla osób bezrobotnych– DI.IX.4

35) Administrator Bezpieczeństwa Informacji – ABI

36) Administrator Systemów Informatycznych – ASI

37) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych – ZP

38) Samodzielne stanowisko ds. prawnych – SP

39) Służba bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP

40) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnej – PIN”;

4) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31.  Do podstawowych zadań Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej w szczególności należy:

1) udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

2) przedstawianie osobom bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy,

3) prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych,

4) ustalanie profilu pomocy dla osób bezrobotnych,

5) przyjmowanie wniosków i przyznawanie bonów,

6) przygotowywanie Indywidualnego Planu Działania,

7) kierowanie osób bezrobotnych na subsydiowane miejsca pracy,

8) marketing usług oferowanych przez Urząd,

9) pozyskiwanie ofert pracy,

10) przyjęcia zgłoszenia oferty pracy,

11) organizowanie giełd pracy oraz targów pracy jako formy bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy,

12) upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ich do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego ds. pracy,

13) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

14) prowadzenie w formie elektronicznej kart pracodawców,

15) informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

16) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

17) współdziałanie urzędu z partnerami rynku pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie działania PUP,

18) informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,

19) współpraca z partnerami rynku pracy,

20) rejestrowanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podlegającym wpisaniu do ewidencji oświadczeń,

21) udzielanie Wojewodzie informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy,

22) wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców

23) prowadzenie poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy polegającego na udzielaniu informacji i porad w zakresie umiejętności niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy oraz badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

24) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

25) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych,

26) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,

27) pomoc pracodawcy krajowemu w doborze kandydatów do pracy i rozwoju zawodowym pracodawcy i jego pracowników,

28) gromadzenie i upowszechnianie informacji o ofertach pracy w ramach usług EURES oraz o warunkach życia i pracy w krajach UE i EOG,

29) monitoring poprawności naliczania i wypłacania świadczeń integracyjnych w ramach realizacji porozumień zawieranych z Centrum Integracji Społecznej,

30) udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.,

31) upowszechnianie informacji o wszelkich usługach proponowanych przez PUP w Szczecinie,

32) rekrutacja osób bezrobotnych do uczestnictwa we wszystkich formach aktywizacji organizowanych przez PUP.”;

5) Schemat organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie otrzymuje brzmienie jak w załączniku do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/01/02, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2018/01/26 13:15:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2018/01/26 13:15:01 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2018/01/26 13:11:47 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2018/01/26 12:56:17 nowa pozycja