Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 234/18 w sprawie Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina

Data podpisania: 2018/06/06

Data wejścia w życie: 2018/06/06


                                              ZARZĄDZENIE NR 234/18
                                       PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                               z dnia 6 czerwca 2018 r.

                w sprawie Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz § 7 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r.,
Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie
Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Celem dbałości o rozwój społeczno - gospodarczy Szczecina i jego obszaru
metropolitalnego, w ramach realizacji Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina,
powierza się realizację poszczególnych projektów niżej wymienionym liderom:
1) Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
a) Projekt - Zakup ekologicznych autobusów,
b) Projekty dzielnicowe: Północ, Śródmieście, Prawobrzeże, Zachód;
2) Agnieszka Belina – Prezes Zarządu Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. - Projekt -
Stadion Piłkarski - modernizacja stadionu miejskiego;
3) Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego:
a) Projekt - Budżet Obywatelski,
b) Projekt - Konsultuj Szczecin;
4) Kamila Bogusławska – Dyrektor Biura Strategii:
a) Projekt - 12,5 metra dla Szczecina,
b) Projekt - Akademicki Szczecin,
c) Projekt - Mare Dambiensis;
5) Jarosław Bondar – Architekt Miasta, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej -
Projekt - Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez „sztukę ulicy" - streetArt;
6) Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych:
a) Projekt - Zdrowie naszych dzieci,
b) Projekt - Szczecin Przyjazny Rodzinie,
c) Projekt - Optymalizacja systemu wsparcia dla osób starszych w Gminie Miasto
Szczecin,
d) Projekt - Wsparcie funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku;
7) Aleksandra Ciszewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska:
a) Projekt - Jedna Ulica Rocznie,
b) Projekt - Zwiększenie roli rad osiedli w procesie inwestycyjnym Miasta;
8) Marta Giezek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Projekt - Senior
w mieście;
9) Grzegorz Janowski – Główny Specjalista w Wydziale Oświaty - Projekt -
Ponadprogramowe zajęcia sportowe;
10) Michał Kaczmarczyk – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta - Projekt -
Szczeciński Standard Językowy;
11) Ewa Kordus - Kierownik Referatu w Biurze Strategii - Projekt - Szczecińska Strefa
Przemysłowa „Trzebusz – Dunikowo”;
12) Bożena Kowalewska – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich:
a) Projekt - Rozbudowa oraz modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 59,
b) Projekt - Przebudowa ulicy Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan
a Mostem Gryfitów,
c) Projekt - Budowa zinterowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą
na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego
w Szczecinie,
d) Projekt - Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska
Polskiego, etap III - przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński"
do al. Wojska Polskiego),
e) Projekt - Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego),
f) Projekt - Przebudowa ul. Szczawiowej i Tamy Pomarzańskiej,
g) Projekt - Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej,
h) Projekt - Budowa lini tramwajowej Gumieńce - C.H. Ster,
i) Projekt - Trasa Północna etap III Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa
Polska;
13) Dorota Kozanecka – Zastępca Dyrektora Biura Strategii - Projekt - Lobbing na rzecz
budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina;
14) Marek Kubik – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.:
a) Projekt - Strefa Północ,
b) Projekt - Wsparcie młodych przedsiębiorców:
- Karta Młodego Przedsiębiorcy,
- Program grantowy,
c) Projekt - Inwestor;
15) Małgorzata Lis – Dyrektor ds. Marketingu w Żegludze Szczecińskiej Turystyka
Wydarzenia Sp. z o.o - Projekt - Turystyczny Szczecin;
16) Arkadiusz Litwiński– Zastępca Dyrektora Biura Strategii:
a) Projekt - Morska Strefa Przemysłowa,
b) Projekt - Działania służące rozwojowi gospodarki morskiej,
c) Projekt - Stworzenie marki „Zrobione w Szczecinie”;
17) Krzysztof Mechliński – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Szczecin:
a) Projekt - Rozwój zadań Straży Miejskiej, w szczególności poprzez projekty „Strażnik
osiedlowy” oraz „Strażnik szkolny”,
b) Projekt - Zespół ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobliności
transportu;
18) IwonaMiller- Rutkowska – Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych - Projekt -
Nowa Gontynka – budowa Aquaparku;
19) Anna Nawacka – Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta -
Projekt - Priorytet dla prac planistycznych w obszarach Miasta z zabudową historyczną
(Pogodno, Stare Miasto - Starówka, Centrum, Dąbie) oraz osiedli mieszkaniowych z tzw.
„wielkiej płyty”;
20) Ireneusz Nowak – Prezes Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia
Sp. z o.o. - Projekt - Wodna Brama Europy;
21) Aleksandra Piasecka - Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy międzynarodowej
Gminy Miasto Szczecin, Biuro Prezydenta Miasta - Projekt - Wsparcie projektów
gospodarczych poprzez relacje międzynarodowe Skandynawia - Niemcy;
22) Wiesława Rabińska – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej -
Projekt - Węzeł Łasztownia – nowy wjazd do portu;
23) Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty:
a) Projekt - Nauki ścisłe,
b) Projekt - Rada Przemysłowo-Dydaktyczna,
c) Projekt - Fakultety szczecińskie,
d) Projekt - Rozwój programów wsparcia dla uczniów,
e) Projekt - Wsparcie dla kadry nauczycielskiej;
24) Ewa Słodkowska – Dyrektor Biura Obsługi Urzędu - Projekt - Miejsce Spotkań Willa
Lentza;
25) Agata Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury - Projekt - Rozwój, wspieranie
i promocja prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych w wymiarze krajowym, europejskim
i światowym;
26) Katarzyna Stankiewicz - Kierownik Działu Nadzoru Właścicielskiego w Zarządzie
Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie - Projekt - zwiększenie puli środków na
program „Zielone podwórka” oraz wprowadzenie programu „Zielone przedogródki”;
27) Jarosław Stala – Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych:
a) Projekt - Lokum dla Ucznia,
b) Projekt - Utworzenie nowego przedszkola na Prawobrzeżu;
28) Szczepan Stempiński - Pełnomocnik Prezydenta ds. bezpieczeństwa w Gminie Miasto
Szczecin- Projekt - Stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Mieście, m.in. poprzez
monitoring;
29) Grażyna Szotkowska - Prezes Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. - Projekt - Budowa żłobka miejskiego w ramach STBS;
30) Radosław Tumielewicz – Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego:
a) Projekt - Modernizacja węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej,
b) Projekt - Rozpoczęcie budowy sytemu parkingów „Park & Ride”,
c) Projekt - rozwój Systemu Informacji Miejskiej;
31) Daniel Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin - Projekt - Utworzenie
wspólnego zespołu prezydencko-marszałkowskiego do spraw pozyskiwania inwestorów
w ścisłej współpracy z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów;
32) Roman Walaszkowski – Dyrektor Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego - Projekt -
Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej;
33) Tomasz Wawrzyńczak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych:
a) Projekt - Teatr Letni,
b) Projekt - Modernizacja szczecińskich kąpielisk otwartych – Dąbie, Głębokie,
Dziewoklicz;
34) Krystian Wawrzyniak – Prezes Zarządu Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.:
a) Projekt - Modernizacja linii tramwajowych, m.in. ul. Powstańców Wielkopolskich,
pętla Pomorzany, ul. Kolumba, Plac Rodła, al. Wyzwolenia, Plac Zwycięstwa, pętla
Niebuszewo, Zajezdnia Golęcin,
b) Projekt - Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego i częściowo
niskopodłogowego.


§ 2. Liderzy, o których mowa w § 1, odpowiadają za realizację powierzonego projektu,
a w szczególności:
1) podejmowanie rozstrzygnięć związanych z wdrażaniem projektu;
2) nadzorowanie prawidłowości realizacji projektu;
3) sprawozdawczość;
4) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej projektu.


§ 3. Liderzy, o których mowa w § 1, zapewniają organizację poszczególnych projektów
Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina w ramach organizowanych przez
liderów zasobów osobowych.


§ 4. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin
do współpracy z liderami projektów.


§ 5. Koordynację całości wdrożenia Porozumienia oraz nadzór nad realizacją zarządzenia
powierzam Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.


§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 414/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 września
2017 r. w sprawie Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina.


§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                   Prezydent Miasta
                                                                                    Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/06/06, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2018/06/11 14:44:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2018/06/11 14:44:59 nowa pozycja