Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 390/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Data podpisania: 2018/08/30

Data wejścia w życie: 2018/08/30


ZARZĄDZENIE NR 390/18 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok


Na podstawie § 4 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr XXIX/833/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2083) w związku z art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 28 września 2018 r. na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

§ 2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez umieszczenie projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok na stronie http://konsultuj.szczecin.pl oraz przyjmowanie pisemnych uwag do projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin za pomocą formularza w formie mailowej na adres e-mail: bdo@um.szczecin.pl oraz w formie papierowej w Biurze Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin w terminie od 1 września 2018 r. do 16 września 2018 r.;

2) organizacji zebrań Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w zakresie projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu Współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i opinii wraz ze stanowiskiem Prezydenta, z podaniem uzasadnienia w przypadku nieuwzględnienia uwag i opinii, zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin – Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami.

§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaPrezydent Miasta
Piotr Krzystek 


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/08/30, odpowiedzialny/a: K. Szlachta, wprowadził/a: Katarzyna Szlachta, dnia: 2018/08/31 15:20:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Szlachta 2018/08/31 15:20:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2018/08/31 15:15:29 nowa pozycja