Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 169/18 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia syren alarmowych w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Data podpisania: 2018/04/20

Data wejścia w życie: 2018/04/20


Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) w związku z §  10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się w dniu 27 kwietnia 2018 r. w godz. 14.00 – 15.00, w ramach treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Szczecin, trzy głośne próby syren alarmowych i uruchomienie  następujących sygnałów alarmowych:

1) modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;

2) ciągły dźwięk syreny  w okresie trzech minut;

3) ciągły dźwięk syreny  w okresie jednej minuty.

§ 2. Wykorzystanie sygnału alarmowego w ramach treningu, podlega ogłoszeniu
z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Szczecin.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin we współpracy z Rzecznikiem Prasowym w zakresie ogłoszenia, o którym mowa w §2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2018/04/20, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2018/04/25 13:49:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2018/04/25 13:49:10 nowa pozycja