Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 435/18 zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Mista Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Data podpisania: 2018/10/16

Data wejścia w życie: 2018/10/16


ZARZĄDZENIE NR 435/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 8 października 2018 r.


zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę


Na podstawie art 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) oraz § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936) zarządzam co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 14/2018 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zwanym dalej: „regulaminem”, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) awansie - oznacza to zmianę stanowiska służbowego na wyższe lub zmianę zaszeregowania w ramach tego samego stanowiska służbowego,

2) bezpośrednim przełożonym - oznacza to pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem pracowników, któremu pracownik bezpośrednio podlega, zgodnie ze strukturą Urzędu Miasta Szczecin,

3) jednostce organizacyjnej Urzędu - oznacza to wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin,

4) kierowniku Urzędu - oznacza to Prezydenta Miasta Szczecin lub upoważnioną przez niego osobę do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy,

5) organizacjach związkowych - oznacza to Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność ” Pracowników Samorządowych, Organizację Międzyzakładową OPZZ „Konfederacja Pracy ” oraz Zakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność ” - 80 w Urzędzie Miasta Szczecin,

6) pracodawcy - oznacza to Urząd Miasta Szczecin, jako podmiot zatrudniający pracowników, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Szczecin lub upoważnioną przez niego osobę,

7) pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Miasta Szczecin na podstawie umowy o pracę,

8) przepisach bez bliższego określenia - oznacza to przepisy prawa pracy,

9) regulaminie - oznacza to regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

10) Urzędzie - oznacza to Urząd Miasta Szczecin,

11) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260),

12) rozporządzeniu – oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936),

13) zaszeregowaniu pracownika – oznacza to określenie kategorii osobistego zaszeregowania oraz związanej z nią stawki wynagrodzenia zasadniczego”;


2) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Pracownikowi za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne na zasadach określonych w załączniku nr 4 do regulaminu.”;


3) załącznik nr 4 - Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom do wiadomości zmiany regulaminu.

2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie zmiany regulaminu na tablicy ogłoszeń w sekretariatach jednostek organizacyjnych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie jego treści w uminecie (w katalogu zarządzeń Prezydenta Miasta oraz w katalogu regulaminów).Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/10/16, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2018/10/16 12:42:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2018/10/16 12:42:55 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2018/10/16 12:42:36 nowa pozycja