Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 95/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/02/28

Data wejścia w życie: 2018/02/28


ZARZĄDZENIE NR 95/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lutego 2018 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:


§ 1. Jednostka budżetowa Gminy Miasto Szczecin pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz:
1) jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji
Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie składniki majątkowe określone
w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2
z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 58 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr
2 do zarządzenia;
3) jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im.
Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Kamiennej 22 w Szczecinie składniki majatkowe określone
w załączniku nr 3 do zarządzenia.


§ 2. Przekazanie składników majatkowych, o których mowa w §1, nastąpi w oparciu o protokoły
zdawczo-odbiorcze zawierające wartość przekazanych składników majątkowych.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
w Szczecinie.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Krzysztof Soska


Załączniki:

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, wytworzono: 2018/02/28, odpowiedzialny/a: Anna Szotkowska, wprowadził/a: Katarzyna Choromańska-Orowicz, dnia: 2018/03/05 14:39:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Choromańska-Orowicz 2018/03/05 14:39:06 nowa pozycja