Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 310/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym

Data podpisania: 2018/07/17

Data wejścia w życie: 2018/07/17


ZARZĄDZENIE NR 310/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 lipca 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym


Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 500/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym (zm. Zarządzenie Nr 548/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 listopada 2010 r., Zarządzenie Nr 24/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lutego 2011 r., Zarządzenie Nr 512/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2011 r., Zarządzenie Nr 94/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 458/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2012 r., Zarządzenie Nr 87/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 411/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 września 2013 r., Zarządzenie Nr 427/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2014 r., Zarządzenie Nr 110/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 222/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 354/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 września 2016 r., Zarządzenie Nr 374/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2017 r., Zarządzenie Nr 47/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z Uchwały Nr XXXII/620/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025 powołuję Zespół ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym, zwany w dalszej treści „Zespołem”, w składzie:
Przewodniczący:
1) prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński - Pełnomocnik Prezydenta ds. kontaktów i współpracy z uczelniami wyższymi w Gminie Miasto Szczecin, Dyrektor Instytutu Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
Członkowie:
2) prof. dr hab. inż. Wiesław Skrzypczak - Pracownik naukowo-dydaktyczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
3) prof. dr hab. Waldemar Gos - Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego;
4) prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska - Prorektor ds. Dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
5) dr Piotr Borkowski - Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Morskiej w Szczecinie;
6) dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw. - Prorektor ds. dydaktyki, nauki i rozwoju kadry Akademii Sztuki w Szczecinie;
7) dr Elżbieta Marszałek - Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie;
8) dr Magdalena Fiternicka-Gorzko - Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie;
9) prof. ZPSB dr Grażyna Maniak - Prorektor ds. Dydaktyki, Dziekan Wydziału Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie;
10) Katarzyna Witkowska - Menedżer Działu Rozwoju w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o.;
11) Kamila Bogusławska - Dyrektor Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
12) Dorota Kozanecka - Zastępca Dyrektora w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
13) Olga Wasieńko-Stefanowska - Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
14) Agnieszka Skwark - Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
15) Karolina Piekarska - Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
16) Stefan Karbownik - Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
17) Olga Szadurska - Inspektor w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
18) Joanna Weiss - Inspektor w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin”.

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. 1. Członkom Zespołu nie będącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Zespołu o których mowa w § 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 na pierwszym posiedzeniu Zespołu składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Zespołu”.
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. inwestycji i zarządzania projektami”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/07/17, odpowiedzialny/a: Dyrektor Biura Strategii - Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Karolina Piekarska, dnia: 2018/07/18 12:07:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Piekarska 2018/07/18 12:07:16 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2018/07/18 11:56:03 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2018/07/18 11:42:52 nowa pozycja