Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 338A/18 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok

Data podpisania: 2018/07/31

Data wejścia w życie: 2018/07/31


Zarządzenie Nr 338A/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 31 lipca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 oraz z 2018 r. poz.62, 1000 i 1366) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 7/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2018 r. (zm. Zarządzenie Nr 56/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 96/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 139/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 195/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 229/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 283/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r.) załącznik Nr 1 Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów i załącznik Nr 2 Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta


Michał Przepiera


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/08/14, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2018/08/14 12:33:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2018/08/14 12:33:43 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2018/08/14 12:33:21 nowa pozycja