Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 84/18 w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/02/20

Data wejścia w życie: 2018/02/20


ZARZĄDZENIE NR 84/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 20 lutego 2018 r.

 

     w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin

     Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) w związku z art. 26 ust 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 7 ust. 3 w związku z § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r.) zarządzam, co następuje:

     § 1. Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do zarządzenia.

     § 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

     § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 376/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2018/02/22, odpowiedzialny/a: Beata Śmiecińska, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2018/02/22 11:30:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2018/02/22 11:30:21 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/02/22 11:29:24 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/02/22 11:26:43 nowa pozycja