Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 131/18 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/03/28

Data wejścia w życie: 2018/03/28


                                                    ZARZĄDZENIE NR 131/18
                                             PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                      z dnia 28 marca 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 59 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 67/18 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 9 lutego 2018r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. f;
2) w § 10 w ust. 1 uchyla się pkt 6;
3) w § 13:
a) w ust. 3 uchyla się pkt 2,
b) w ust. 4 w pkt 1 uchyla się lit. h;
4) w § 22:
a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) rozliczanie podatku VAT Gminy Miasto Szczecin, a w szczególności :
a) ewidencja deklaracji jednostkowych jednostek budżetowych Gminy
Miasto Szczecin,
b) księgowanie wpłat i zwrotów zgodnie z wyciągiem bankowym
dotyczących podatku VAT z jednostek budżetowych Gminy Miasto
Szczecin i Urzędu,
c) konsolidacja danych pochodzących z:
- rejestrów jednostkowych VAT z jednostek budżetowych Gminy
Miasto Szczecin,
- rejestrów jednostkowych jednostek organizacyjnych Urzędu,
d) sporządzanie skonsolidowanych deklaracji VAT Gminy Miasto
Szczecin oraz ich terminowe składanie do właściwego Urzędu
Skarbowego.”,
b) w ust. 4 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) występowania do organu prowadzącego Rejestr Zastawów Skarbowych
z wnioskami o dokonanie wpisu zastawu skarbowego.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 3,
które wchodzą w życie z dniem podpisania.


                                             Prezydent Miasta
                                             Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2018/03/28, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2018/04/03 14:06:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2018/04/03 14:06:07 nowa pozycja