Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 5/18 zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/01/04

Data wejścia w życie: 2018/01/04


ZARZĄDZENIE NR 5/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 4 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin


Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 506/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin wprowadza się następujące zmiany:
1)w § 28 pkt 11 i 12 otrzymują odpowiednio brzmienie:
„11) przekazywanie do BPM, a w przypadku jednostek organizacyjnych Gminy za pośrednictwem nadzorującej jednostki organizacyjnej Urzędu, rejestru ryzyk o najwyższym priorytecie stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu, do 30 stycznia danego roku,
12) w przypadku ryzyk kluczowych, które mogą spowodować brak zrealizowania przyjętych na dany rok celów, niezwłoczne przekazywanie informacji o każdej zmianie do BPM,
a w przypadku jednostek organizacyjnych Gminy za pośrednictwem nadzorującej jednostki organizacyjnej Urzędu, w rejestrze ryzyk o najwyższym priorytecie stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu;”;
2) Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta, dyrektorom wydziałów, kierownikom biur, samodzielnym stanowiskom pracy działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2018/01/04, odpowiedzialny/a: Piotr Wachowicz, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2018/01/05 13:24:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2018/01/05 13:24:59 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2018/01/05 12:40:29 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2018/01/05 12:35:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2018/01/05 12:34:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2018/01/05 12:33:42 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2018/01/05 12:33:02 nowa pozycja