Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79329996

Aktualna strona: 87930

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia Prezydenta Miasta

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie, Nr 4/2016


Konkurs na stanowisko Dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie nie podlega regulacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.), ponieważ odbywa się na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629).

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

o g ł a s z a

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO:
DYREKTORA TEATRU LALEK „PLECIUGA”
Z SIEDZIBĄ PRZY PL. TEATRALNYM 1
W SZCZECINIE

 

I. Formalne kryteria wyboru, w tym wymagane kwalifikacje:

1) udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze kultury lub co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury lub na stanowisku menadżera w firmie lub instytucji sektora kultury,
2) wykształcenie wyższe, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),
3) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji artystycznych oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
4) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie,
5) doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy unijnych oraz z budżetu państwa,
6) zdolności organizacyjne i menedżerskie pozwalające na zarządzanie zespołem oraz koordynację projektów artystycznych.

Preferowane wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie,
2) wykształcenie wyższe na kierunkach artystycznych (np. reżyseria teatralna, teatrologia, aktorstwo) lub na kierunkach humanistycznych,
3) ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania i marketingu, zarządzania w kulturze,
4) doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i realizacji projektów w zakresie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem działalności teatralnej.

II. Wymagane dokumenty:
1) pisemny wniosek o przystąpieniu do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”,
2) odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) kwestionariusz osobowy z fotografią oraz opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
4) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,
5) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
6) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje,
7) autorska koncepcja programowa, organizacyjna i finansowa działalności Teatru Lalek „Pleciuga”, obejmująca okres 4 sezonów artystycznych, począwszy od 1 września 2016 roku, uwzględniająca możliwości finansowe wyżej wymienionej instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, opracowana w formie pisemnej oraz elektronicznej,
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).


III. Wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. nr 140 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin) do dnia 31 maja 2016 r. w zamkniętych kopertach z napisem: "KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU LALEK „PLECIUGA”, a także z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.
IV. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków wyznaczony zostaje na dzień 15 czerwca 2016 r.
V. Dodatkowych informacji, w tym również o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Teatru Lalek „Pleciuga” można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin, pok. nr 346 (III piętro, wejście środkowe) lub pod numerem
tel. 91 4245 651).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin