Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79330042

Aktualna strona: 87939

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia Prezydenta Miasta

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publiczmnego Zakladu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie


Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie nie podlega regulacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm), ponieważ odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z późn. zm.)

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

o g ł a s z a

KONKURS NA STANOWISKO:
KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZKÓŁ WYŻSZYCH
Z SIEDZIBĄ PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 97
W SZCZECINIE


I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97.

II. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie udostępnia Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pokój numer 336 E (III piętro).

III. Stanowisko objęte konkursem:
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97.

IV. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
Kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.


V. Wymagane dokumenty:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska (w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę);
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów);
5) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
7) oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97;
8) pisemna koncepcja funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, z uwzględnieniem zmian w ochronie zdrowia.

VI. Miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Organizacyjny, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub składać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. nr 140 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin) do dnia 07 lipca 2017 r. w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i numeru telefonu kontaktowego, a także z adnotacją: "KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE”.


VII. Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: sala konferencyjna przy Wydziale Spraw Społecznych, numer 336 G.

VIII. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur wyznaczony zostaje na dzień 12 lipca 2017 r.

IX. Dodatkowych informacji, można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pokój numer 336 E (III piętro, wejście środkowe) lub pod numerem tel. 91 4245 672).
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin