Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Prezydenta Miasta

nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor jednostki budżetowej pn. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, Nr 1/2019


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
DYREKTOR
jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin
pn. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta
ul. Szymanowskiego 2
70-416 Szczecin


Wolne stanowisko urzędnicze:
Dyrektor jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:
1) kierowanie i nadzorowanie bieżącej działalności Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych Gminy Miasta Szczecin z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta, określania polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego,
2) prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie,
3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie,
4) reprezentowanie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie na zewnątrz.


Zakres ogólnych obowiązków
Dyrektor odpowiada w szczególności za:
1) planowanie realizacji zadań, z uwzględnieniem posiadanych środków, a także nadzór nad jakością ich wykonania,
2) nadzór prac związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina i jego zmian oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina i jego aktualizacji,
3) współpraca przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, w tym współdziałanie w zakresie kształtowania powiązań Miasta z jego otoczeniem oraz uwzględniania w wojewódzkich dokumentach planistycznych przedsięwzięć o znaczeniu metropolitalnym,
4) nadzór nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz archiwizacją dokumentacji planistycznej, w tym: studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego,
5) nadzór nad realizacją procedur formalno-prawnych związanych
z przygotowaniem do uchwalenia studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz formułowaniem wniosków służących określaniu polityki przestrzennej,
6) nadzór nad prowadzeniem analiz funkcjonalności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
7) nadzór nad wykonywaniem opracowań studialnych i koncepcyjnych
w zależności od potrzeb,
8) nadzór nad opiniowaniem zgodności opracowań branżowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i pozostałych jednostek Gminy Miasto Szczecin z planami zagospodarowania przestrzennego Miasta, studium uwarunkowań i wymogami urbanistycznymi,
9) współpraca i wymiana doświadczeń z podobnymi placówkami planistycznymi krajowymi i zagranicznymi oraz uczestniczenie w krajowych i zagranicznych programach związanych ze sferą urbanistyki, rozwojem miast i obszarów metropolitalnych oraz kształtowaniem ładu przestrzennego zapewniającego zrównoważony rozwój,
10) nadzór nad prowadzeniem banku danych o zagospodarowaniu przestrzennym,
11) organizowanie i tworzenie warunków pracy w jednostce oraz racjonalny podział zadań, a w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,
12) dysponowanie budżetem i majątkiem jednostki.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Zmienne tempo pracy, częste kontakty z interesantami, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta przy ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu marcu 2019 r. nie przekroczył 6%.

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie*,
2) wykształcenie wyższe, kierunek: architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna,
3) co najmniej 5 letni staż pracy** lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, tj. realizacji zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
4) znajomość przepisów prawa samorządowego, w tym: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.); Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), statutu jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie,
5) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
2) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
3) studia podyplomowe w zakresie zarządzania,
4) obsługa biurowego pakietu Office,
5) znajomość specyfiki pracy w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta,
6) predyspozycje osobowościowe: zdolności organizacyjne, komunikatywność, sumienność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i zarządzania zespołem ludzkim, zdecydowanie, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:
1) koncepcja pracy na stanowisku dyrektora jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Biuro Planowania przestrzennego Miasta w Szczecinie
z uwzględnieniem zarządzania budżetem, funkcjonowania i rozwoju jednostki,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie***,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
9) referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
10) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
11) zgoda kandydata:

- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Szczecin danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach pkt. 8-10 w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dodatkowe dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze****.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 06 maja 2019 r.
(uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin)

Na adres:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Organizacyjny, pok. 140
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, Nr 1/2019”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (91) 42 45 886, (91) 42 45 474, (91) 42 45 892

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

* Prezydent Miasta, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

*** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

**** Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w jednostce budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, jest Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

1. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urzędzie Miasta Szczecin:
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
telefon: 914245702,
e-mail: iod@um.szczecin.pl


2. Dane osobowe kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w jednostce budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.


3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@um.szczecin.pl

IV
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2019/04/24, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Alicja Graczyk, dnia: 2019/04/24 12:23:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Graczyk 2019/04/24 12:23:37 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2019/04/24 12:08:40 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2019/04/24 12:04:16 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2019/04/24 11:59:54 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2019/04/24 11:57:32 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2019/04/24 11:54:58 nowa pozycja