Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Prezydenta Miasta

Nabór na rachmistrzów terenowych - SPIS ROLNY 2020 ROK

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

o g ł a s z a

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
odpowiedzialnych za przeprowadzenie Spisu Rolnego w 2020 roku


Do głównych zadań Rachmistrzów Terenowych będzie należało:

1. Przygotowywanie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19,
2. Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe,
3. Przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

Niezbędne /konieczne/ wymagania:

1. pełnoletniość,
2. wykształcenie średnie,
3. adres zamieszkania kandydata znajduje na terenie Gminy Miasto Szczecin,
4. kandydat posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie,
5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

1. dane kontaktowe kandydata, wraz z podaniem adresu e-mail,
2. oświadczenia kandydata:
- oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią,
- oświadczam, że posiadam wykształcenie średnie,
- oświadczam, że mój adres zamieszkania znajduje się na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- oświadczam, że posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie,
- oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. zgody kandydata:
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Szczecin danych osobowych w celu prowadzenia naboru.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na Rachmistrzów Terenowych”, należy wrzucać do specjalnie przygotowanych urn, które znajdują się: w przedsionku przed salą Sesyjną Urzędu Miasta (skrzydło po dawnej siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza), przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40; albo przesyłać na adres:

Urząd Miasta Szczecin
Gminne Biuro Spisowe
Wydział Ochrony Środowiska
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

w terminie do: 08 lipca 2020 r. /włącznie/
/Uwaga: liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd (data wpływu)/

Bliższe informacje można uzyskać: /91/ 435 1294 /ddaciuk@um.szczecin.pl/

Uwaga:

1. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla kandydatów na Rachmistrzów Terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Szkolenia dla kandydatów na Rachmistrzów Terenowych odbędą się w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 11 września 2020 r..
2. Egzamin kandydata na Rachmistrza Terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
3. W przypadku kiedy wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów z egzaminu, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb, o tym, kto będzie powołany na Rachmistrza Terenowego decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.
4. Dane kandydatów na Rachmistrzów Terenowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów przez osoby, pełniące w aplikacji rolę Administratora Gminnego Biura Spisowego lub Użytkownika Gminnego Biura Spisowego.
5. Kandydaci których dane zostały zarejestrowane otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
6. Kandydaci na Rachmistrzów Terenowych w czasie rejestrowania ich danych, na podany e-mail otrzymają informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na Rachmistrza Terenowego.
7. Kandydaci na Rachmistrzów Terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych zgodnie z kolejnością uzyskanych liczby punktów podczas egzaminu. Umowa zlecenie podpisywana jest przez Dyrektora Urzędu Statystycznego z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik. Pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rachmistrzów rezerwowych.

Informacje dodatkowe:

1. Do przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730 i 1655).
2. Rachmistrze Terenowi będą realizować wywiady bezpośrednie i w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wywiady telefoniczne w terminie od 1 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r..
3. Wynagrodzenie Rachmistrza Terenowego ustala się jako:
a) iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego,
b) iloczyn stawki wynoszącej 20 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw.

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze, jest Gminny Komisarz Spisowy - z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

1. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urzędzie Miasta Szczecin:
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
telefon: 91 42 45 702,
e-mail: iod@um.szczecin.pl

2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu
o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne
z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Miasta Szczecin oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728).

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.

3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1. Dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. Sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. Przenoszenia danych;
5. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@um.szczecin.pl.

 

udostępnił: Wydział ochrony Środowiska, wytworzono: 2020/06/15, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2020/06/17 09:25:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2020/06/17 09:25:11 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2020/06/16 12:58:13 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2020/06/15 12:23:29 nowa pozycja