Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Prezydenta Miasta

konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Trafostacji Sztuki w Szczecinie

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Trafostacji Sztuki w Szczecinie nie podlega regulacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902), ponieważ odbywa się na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz..U. Nr 154, poz. 1629).

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
o g ł a s z a
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO:
DYREKTORA TRAFOSTACJI SZTUKI
Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ŚWIĘTEGO DUCHA 4
W SZCZECINIE


I. Formalne kryteria wyboru, w tym wymagane kwalifikacje:
1) udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze kultury lub co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
2) wykształcenie wyższe, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.),
3) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
4) znajomość zagadnień związanych ze sztuką współczesną, w tym również znajomość środowisk i instytucji, krajowych oraz zagranicznych, których celem działalności jest prezentacja i upowszechnianie sztuki współczesnej,
5) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Trafostacji Sztuki w Szczecinie,
6) doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień związanych z realizacją projektów kulturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
7) zdolności organizacyjne i menedżerskie pozwalające na zarządzanie zespołem pracowników oraz realizację projektów wystawienniczych.
 

Dodatkowo preferowani będą Kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i realizacji projektów w dziedzinie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem działalności wystawienniczej o randze krajowej i międzynarodowej.
 

Mile widziana znajomość języka obcego (język angielski lub niemiecki), a także ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania i marketingu, zarządzania w kulturze, sztuk plastycznych, sztuk wizualnych.


II. Wymagane dokumenty:
1) pisemny wniosek o przystąpieniu do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Trafostacji Sztuki w Szczecinie,
2) odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) kwestionariusz osobowy z fotografią oraz opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
4) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,
5) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
6) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje,
7) autorska koncepcja programowo-organizacyjna Trafostacji Sztuki, obejmująca okres 3 lat, która powinna zawierać co najmniej takie elementy, jak:
a) wizję działalności i rozwoju instytucji na okres 3 lat, zgodną z zakresem działania Trafostacji Sztuki określonym w statucie,
b) propozycje rozwiązań organizacyjnych, dotyczących funkcjonowania instytucji,
c) propozycje programowe na rok 2017 oraz lata kolejne, w tym propozycje wydarzeń o charakterze cyklicznym, z uwzględnieniem kontynuacji dotychczas realizowanych w Szczecinie imprez promujących sztukę współczesną,
d) program działalności edukacyjnej dla różnych grup wiekowych,
e) plan współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz z innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi,
f) strategię promocji instytucji,
g) sposoby pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.
Koncepcja programowo-organizacyjna Trafostacji Sztuki powinna być opracowana w formie pisemnej oraz elektronicznej.
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 

III. Wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 pok. nr 140 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin) do dnia 20 stycznia 2017 r. w zamkniętych kopertach z napisem: "KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TRAFOSTACJI SZTUKI W SZCZECINIE, a także z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.


IV. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków wyznaczony zostaje na dzień 31 stycznia 2017 r.


V. Dodatkowych informacji, w tym również o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Trafostacji Sztuki można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin, pok. nr 346 (III piętro, wejście środkowe) lub pod numerem tel. 91 4245 651.

IV
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2016/12/09, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2016/12/09 09:05:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2016/12/09 09:05:12 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2016/12/09 09:04:06 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2016/12/09 09:03:29 nowa pozycja