Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Prezydenta Miasta

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie, Nr 1/2018

 


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta”
im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
Ul. Krucza 17
71-747 Szczecin


Wolne stanowisko urzędnicze:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:
- kierowanie i nadzorowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie,
- prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie,
- dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie,
- wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie,
- reprezentowanie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie na zewnątrz.

Zakres ogólnych obowiązków
Dyrektor odpowiada w szczególności za:
1)   planowanie realizacji zadań, z uwzględnieniem posiadanych środków, a także nadzór nad jakością ich wykonania,
2)   opracowywanie strategii działań,
3)   zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Domu,
4)   kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5)   organizowanie i tworzenie warunków pracy w Domu oraz racjonalny podział zadań, a w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji pracy oraz przestrzegania zasad współżycia i koleżeńskiej współpracy w kierowaniu zespołem pracowniczym,
6)   kierowanie pracą podległego personelu poprzez organizowanie wykonania zadań i obowiązków pod względem prawidłowości i terminowości oraz kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców i zagwarantowanie im respektowania ich praw osobistych,
7)   dysponowanie środkami budżetowymi i majątkiem Domu,
8)   nadzorowanie realizowania przez właściwych pracowników planów działalności Domu w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych mieszkańcom Domu, nadzór nad ich realizacją,
9)   współpracę na rzecz Domu z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi,
10) inicjowanie i utrzymanie kontaktów Domu ze środowiskiem lokalnym,
11) koordynowanie działań, wynikających z aktualnych potrzeb, inicjowanie działań zmierzających do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Częste kontakty z mieszkańcami Domu, ich rodzinami oraz z interesantami, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Praca przynajmniej 4 godziny dziennie przy komputerze, praca w pozycji siedzącej, wyjazdy służbowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17
w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu czerwcu 2018 r. nie przekroczył 6%.

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie*,
2) wykształcenie wyższe, kierunek: socjologia, polityka społeczna, nauki
o rodzinie, psychologia, pedagogika, praca socjalna, ekonomia, zarządzanie, administracja, finanse i rachunkowość,
3) co najmniej 5 letni staż pracy** w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej
4) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
5) znajomość przepisów prawa samorządowego, w tym: ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260), Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917
z późn zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.),
6) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
2) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
3) studia podyplomowe w zakresie: zarządzanie, prawo administracyjne, administracja,
4) obsługa biurowego pakietu Office, umiejętność korzystania z zasobów Internetu,
5) znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego,
6) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i zarządzania zespołem ludzkim, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres, empatia, zdecydowanie, asertywność

Wymagane dokumenty:
1) koncepcja pracy na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie
z uwzględnieniem zarządzania budżetem, funkcjonowania i rozwoju Domu Pomocy Społecznej,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie***,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
9) referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
10) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
11) zgoda kandydata:

- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Szczecin danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach pkt. 8-10 w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dodatkowe dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze****.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 10 sierpnia 2018 r.
(uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin)

Na adres:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Organizacyjny, pok. 140
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie, Nr 1/2018”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (91) 42 45 474, (91) 42 45 886, (91) 42 45 672

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

* Prezydent Miasta, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260).

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).

*** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 894) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

**** Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie , jest Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

1. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urzędzie Miasta Szczecin:
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
telefon: 914245702,
e-mail: iod@um.szczecin.pl

2. Dane osobowe kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@um.szczecin.pl
 

IV
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/07/31, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Alicja Graczyk, dnia: 2018/07/31 12:36:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Graczyk 2018/07/31 12:36:21 nowa pozycja