Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79330015

Aktualna strona: 87934

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia Prezydenta Miasta

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie w Szczecinie, Nr 2/2019


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
DYREKTOR
jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin
pn. CENTRUM ŻEGLARSKIE
ul. Przestrzenna 19
70-800 Szczecin

Wolne stanowisko urzędnicze:
Dyrektor jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie w Szczecinie

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

1) planowanie realizacji zadań, z uwzględnieniem posiadanych środków, a także nadzór nad jakością ich wykonania,
2) kierowanie i nadzorowanie bieżącej działalności Centrum Żeglarskiego w Szczecinie,
3) prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej Centrum Żeglarskiego w Szczecinie oraz dysponowanie budżetem i majątkiem jednostki,
4) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług w Centrum Żeglarskim w Szczecinie,
5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Centrum Żeglarskim w Szczecinie,
6) organizowanie i tworzenie warunków pracy w jednostce oraz racjonalny podział zadań i zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,
7) reprezentowanie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie na zewnątrz.

Zakres ogólnych obowiązków
Dyrektor odpowiada w szczególności za:
1) nadzór nad prowadzeniem działalności służącej upowszechnieniu kultury fizycznej i turystyki,
2) nadzór nad realizacją zadań sportowych, szkoleniowych, profilaktycznych, prozdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych i ekologicznych, ze szczególnym naciskiem na sporty wodne i żeglarstwo, na rzecz dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym osób niepełnosprawnych,
3) nadzór nad organizacją wydarzeń plenerowych,
4) nadzór nad obsługą jednostek pływających odwiedzających Szczecin,
5) współpraca z organizacjami żeglarskimi krajowymi i zagranicznymi,
6) nadzór nad realizacją wydarzeń o charakterze morskim,
7) nadzór nad realizacją programów oraz projektów o charakterze żeglarskim,
8) nadzór nad realizacją programu „Szczecin – Przyjazny Port” (Uchwała nr XXIII/599/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu „Przyjazny Port”)
9) nadzór nad prowadzoną działalnością hotelarską i gastronomiczną,
10) nadzór nad prowadzeniem inwestycji w zakresie prowadzonych działań,
11) nadzór nad utrzymaniem, rozwojem i gospodarowaniem bazy sportowej i rekreacyjnej Gminy,
12) gospodarowanie i zarządzanie mieniem Centrum,
13) wydawanie wewnętrznych instrukcji i regulaminów,
14) koordynowanie działań wynikających z aktualnych potrzeb, inicjowanie i nadzór nad działalnością promocyjną i reklamową zmierzającą do realizacji zadań Centrum.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Częste kontakty z interesantami, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Praca przynajmniej 4 godziny dziennie przy komputerze, praca w pozycji siedzącej, wyjazdy służbowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Żeglarskim w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu marcu 2019 r. nie przekroczył 6%.

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie*,
2) wykształcenie wyższe, kierunek: prawo, ekonomia, zarządzanie, administracja, finanse i rachunkowość,
3) co najmniej 5 letni staż pracy** lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
4) znajomość przepisów prawa samorządowego, w tym: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.); Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2128 z późn zm.), rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 460), statutu Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, 5) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe: transport – specjalność żegluga śródlądowa,
2) doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
3) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
4) studia podyplomowe w zakresie: zarządzanie, prawo administracyjne, administracja,
5) uprawnienia żeglarskie,
6) obsługa biurowego pakietu Office,
7) znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego,
8) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, umiejętność zarządzania zespołem ludzkim oraz rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, komunikatywność, zdolności organizacyjne, kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres, zdecydowanie.

Wymagane dokumenty:
1) koncepcja pracy na stanowisku dyrektora jednostki budżetowej pn. Centrum Żeglarskie w Szczecinie z uwzględnieniem zarządzania budżetem, funkcjonowania i rozwoju Centrum Żeglarskiego w Szczecinie,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie***,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
9) referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
10) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
11) zgoda kandydata:

- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Szczecin danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach pkt. 8-10 w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dodatkowe dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze****.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 06 maja 2019 r.
(uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin)

Na adres:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Organizacyjny, pok. 140
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie w Szczecinie, Nr 2/2019”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (91) 42 45 474, (91) 42 45 886, (91) 42 45 175

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

* Prezydent Miasta, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

*** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

**** Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim w Szczecinie , jest Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

1. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urzędzie Miasta Szczecin:
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
telefon: 914245702,
e-mail: iod@um.szczecin.pl


2. Dane osobowe kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Centrum Żeglarskim w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.


Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.


Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.


3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@um.szczecin.pl
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin