Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Prezydenta Miasta

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie, Nr 2/2016

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie nie podlega regulacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.), ponieważ odbywa się na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629).

 


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

o g ł a s z a

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO:
DYREKTORA SZCZECIŃSKIEJ AGENCJI ARTYSTYCZNEJ
Z SIEDZIBĄ PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 64
W SZCZECINIE

 

I. Formalne kryteria wyboru, w tym wymagane kwalifikacje:

1) udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze kultury lub co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury lub na stanowisku menadżera w firmie lub instytucji sektora kultury,
2) wykształcenie wyższe, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),
3) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
4) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Szczecińskiej Agencji Artystycznej,
5) doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień związanych z realizacją projektów kulturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
6) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.

Dodatkowo: mile widziana znajomość języka obcego.

 

II. Wymagane dokumenty:
1) pisemny wniosek o przystąpieniu do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej,
2) odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) kwestionariusz osobowy z fotografią oraz opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
4) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,
5) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
6) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje,
7) autorska koncepcja programowo-organizacyjna Szczecińskiej Agencji Artystycznej, obejmująca okres 4 lat, uwzględniająca możliwości finansowe wyżej wymienionej instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, opracowana w formie pisemnej oraz elektronicznej,
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.)


III. Wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. nr 140 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin) do dnia 05 maja 2016 r. w zamkniętych kopertach z napisem: "KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZCZECIŃSKIEJ AGENCJI ARTYSTYCZNEJ”, a także z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.
IV. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków wyznaczony zostaje na dzień 18 maja 2016 r.
V. Dodatkowych informacji, w tym również o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Szczecińskiej Agencji Artystycznej można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin, pok. nr 346 (III piętro, wejście środkowe) lub pod numerem tel. 91 4245 651).

IV
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2016/04/04, odpowiedzialny/a: Grezgorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2016/04/04 09:19:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2016/04/04 09:19:39 nowa pozycja