Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80313334

Aktualna strona: 93392

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia Prezydenta Miasta

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie, Nr 4/2016


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
- DYREKTOR
Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze:
Dyrektor jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie.


Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:
Kierowanie jednostką budżetową pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie.

Zakres ogólnych obowiązków:

1. Kierowanie działalnością jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie.
2. Nadzór i kontrola funkcjonowania jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie.
3. Nadzór finansowo-ekonomiczny oraz merytoryczny nad pracą poszczególnych komórek organizacyjnych.
4. Organizowanie pracy poszczególnym pracownikom jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie.
5. Zarządzanie nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin.
6. Obsługa transportowa na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin.
7. Obsługa poligraficzna na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin.
8. Zabezpieczenie łączności na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin.
9. Zabezpieczenie potrzeb techniczno-materiałowych na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin.
10. Ochrona mienia poprzez zabezpieczenie budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 przed zagrożeniem ze strony osób trzecich, obsługa portierni, patrolowanie obiektu, dozór monitorowany i inne formy kontroli.
11. Realizacja i rozliczanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
12. Przeprowadzanie postępowań i udzielanie zamówień dotyczących zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, w tym samorządowych instytucji kultury.


Warunki pracy na danym stanowisku:
Konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2016 roku jest niższy niż 6%.


Niezbędne wymagania:

1) obywatelstwo polskie*
2) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
3) co najmniej 5 letni staż pracy** (w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym) lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, tj. zarządzanie nieruchomościami, logistyka,
4) znajomość przepisów prawa samorządowego, w tym: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902), Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2154 z późn. zm.), statutu Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie,
5) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1) preferowany kierunek studiów wyższych: budownictwo, architektura, urbanistyka, ekonomia, prawo, administracja,
2) biegła znajomość obsługi komputera,
3) znajomość specyfiki pracy w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie,
4) predyspozycje osobowościowe: zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania konfliktów.


Wymagane dokumenty:

1) koncepcja pracy na stanowisku Dyrektora jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie,
2) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
3) list motywacyjny,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie***,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
7) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
8) referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
10) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
11) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 21 listopada 2016 r.
(uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin)


na adres:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Organizacyjny, pok. 140
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie, Nr 4/2016.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91-4245-886.

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

* Prezydent Miasta, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

*** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin