Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Prezydenta Miasta

ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Współczesnego w Szczecinie

Konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Współczesnego w Szczecinie nie podlega regulacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), ponieważ odbywa się na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629).

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
o g ł a s z a
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA NACZELNEGO
TEATRU WSPÓŁCZESNEGO
Z SIEDZIBĄ PRZY UL. WAŁY CHROBREGO 3
W SZCZECINIE


I.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
1) udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
w instytucjach artystycznych,
2) wykształcenie wyższe, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.),
3) znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz funkcjonowania publicznych instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki instytucji artystycznych działających w formie teatru dramatycznego,
4) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Współczesnego
w Szczecinie,
5) doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy unijnych oraz z budżetu państwa,
6) zdolności organizacyjne i menedżerskie pozwalające na zarządzanie zespołem oraz koordynację projektów artystycznych.


Mile widziane wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie,
2) ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania
i marketingu, zarządzania w kulturze.


II. Przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1) pisemny wniosek o przystąpieniu do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego w Szczecinie,
2) odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) kwestionariusz osobowy z fotografią oraz opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
4) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,
5) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
6) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje,
7) autorska koncepcja programowo-organizacyjna Teatru Współczesnego w Szczecinie, obejmująca okres 4 (czterech) sezonów artystycznych, która powinna zawierać co najmniej takie elementy, jak:
a) wizję działalności i rozwoju instytucji w okresie 4 (czterech) sezonów artystycznych, zgodną z zakresem działania Teatru Współczesnego w Szczecinie, określonym w statucie,
b) propozycje rozwiązań organizacyjnych, dotyczących funkcjonowania instytucji,
c) propozycje programowe na sezon 2017/2018 oraz sezony kolejne, w tym propozycje wydarzeń o charakterze cyklicznym,
d) program działalności edukacyjnej dla różnych grup wiekowych,
e) plan współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz z innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi,
f) strategię promocji instytucji,
g) sposoby pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.
Koncepcja programowo-organizacyjna Teatru Współczesnego w Szczecinie, powinna być opracowana w formie pisemnej oraz elektronicznej.
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).


III. Wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. nr 140 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin) do dnia 21 kwietnia 2017 r. w zamkniętych kopertach z napisem: "KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA NACZELNEGO TEATRU WSPÓŁCZESNEGO W SZCZECINIE”, a także z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.
III. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków wyznaczony zostaje na dzień 9 maja 2017 r.
IV. Dodatkowych informacji, w tym również o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Teatru Współczesnego w Szczecinie można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin, pok. nr 346 (III piętro, wejście środkowe) lub pod numerem tel. 91 4245 651.

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/03/17, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2017/03/17 09:02:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2017/03/17 09:02:49 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2017/03/17 08:59:19 nowa pozycja