Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Kucharz w Przedszkolu Publicznym Nr 45 w Szczecinie


Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 45 w Szczecinie zatrudni na stanowisku pracownika obsługi: kucharz

 

Ilość etatów: 1

 

Zatrudnienie: od 1 września  2019 r.

 

Informacja o umowie: umowa na czas  nieokreślony  po okresie próbnym .

Wymagania:

 • kwalifikacje do zajmowanego stanowiska
 • znajomość procedur sanitarnych (w tym HACCAP),
 • znajomość zasad zbiorowego żywienia,
 • umiejętność pracy w zespole,

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny i CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą   o ochronie danych  osobowych        

Termin zgłaszania ofert: do 30 LIPCA  2019 r.

 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole publiczne nr 45 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Czwójdzińskiego 9, 70-893 Szczecin, e-mail: pp45@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 46 21 212.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Jaśkiewiczz którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Przedszkola Publicznego nr 45 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Oferty prosimy kierować na Adres

Przedszkole Publiczne  nr 45 ,ul. Czwójdzińskiego 9

70-893 Szczecin

 Mail:pp45@miasto.szczecin.pl

 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonów: 91-462-12-12


Data wygaśnięcia: 30.07.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/06/04, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/06/04 09:16:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/06/04 09:16:06 nowa pozycja