Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70865475

Aktualna strona: 2189180

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor d/s BHP w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń


DYREKTOR
SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ w Szczecinie
 
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor d/s BHP

 

07/2018

(NR ogłoszenia/rok)

 

w jednostce budżetowej
Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

 

Wolnestanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. BHPw jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

 

 Wymiar etatu: ¼  etatu

 

Opis stanowiska:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.:

·         przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

·         organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp,

·         prowadzenie spraw w zakresie ryzyka zawodowego,

·         prowadzenie rejestrów wydawanych zaświadczeń,

·         informowanie Dyrektora Centrum o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz
z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

·         sporządzanie i przedstawianie przynajmniej raz w roku Dyrektorowi Centrum okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

·         prowadzenie postępowań powypadkowych.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w marcu 2018 r. wyniósł nie więcej/więcej  niż 6%.

                 (miesiąc poprzedzający datę upublicznienia)

 

 

 

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.   Miejsce pracy: Praca będzie odbywać się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę. Budynek administracyjny wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

2.   Warunki pracy: Praca biurowa przy monitorze ekranowym, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania
i podejmowania decyzji.

 

                                                                

Niezbędne wymagania:

1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)    zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2 – letni staż pracy w służbie bhp,

3)    znajomość regulacji prawnych z zakresu bhp, a w szczególności: Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

4)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)    nieposzlakowana opinia,

7)    znajomość obsługi komputera.

 

 

Wymagania dodatkowe:

Predyspozycje osobowościowe:

·         komunikatywność,

·         samodzielność,

·         dyspozycyjność,

·         umiejętność organizacji pracy.

 

 

Wymagane dokumenty:

1)  życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail i numeru telefonu,

2)  list motywacyjny,

3)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,

4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,

6)  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
z aktualnego miejsca zatrudnienia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

7)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***,

8)  referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),

9)  oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10)   oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,

11)   oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

12)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

 

 

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia2018 r.(włącznie)

(uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin

pokój 25 (I piętro) sekretariat

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Inspektor ds. BHP, NR 07/2018 r.”

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  91 44 27 122

w godz. 08:00 do 15:00 w dni powszednie

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny
i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

2.  Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

4.  Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

 

Informacje dodatkowe:

1.    Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,
w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.] obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

2.    Pracownik otrzyma stosowane upoważnienia Prezydenta Miasta do prowadzenia postępowań administracyjnych,  w związku z powyższym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym [t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.].

 

*Dyrektor jednostki, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.]

** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
 i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)
i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska

*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r.
o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.].


Data wygaśnięcia: 20.04.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin