Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65229470

Aktualna strona: 1866637

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

REFERENT DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU 1 ETAT


 DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

 

ogłasza

 

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

UL. MARIACKA 25

70-546 SZCZECIN

Wolne stanowisko urzędnicze:

 

REFERENT DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU

 

1 ETAT

 

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 

1.      Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowania ich do właściwych komórek lub stanowisk pracy,

2.      Ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek,

3.      Wysyłanie korespondencji i przesyłek ( w tym dostarczanie na pocztę),

4.      Sporządzanie pism oraz ich powielanie,

5.      Obsługa urządzeń biurowych,

6.      Praca w programie kancelaryjnym,

7.      Rejestrowanie faktur i nadzór nad ich przekazaniem do realizacji.

 

Warunki pracy na stanowisku

1.Podstawowy system czasu pracy.

2.Praca przy monitorze ekranowym,

3.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania niezbędne:

 

1.Obywatelstwo polskie,

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4.      Nieposzlakowana opinia,

5.      Wykształcenie  średnie i co najmniej 2 lata stażu pracy ogólnego lub wyższe

6.      Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

- znajomość obsługi komputera, obsługa urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. Mile widziane wykształcenie wyższe o profilu :ekonomicznym lub technicznym

2. Dobra organizacja  pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu

3. Dyspozycyjność, komunikatywność, ,umiejętność pracy w zespole.

                                                                                                             

Wymagane dokumenty:

 

1.      Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2.      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.

3.      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

4.      Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach.

5.      Kserokopie  dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia).

6.      Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

7.      Kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie.

8.      Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem.

9.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922), poświadczone własnoręcznym podpisem.

10.  Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

 

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 22 stycznia 2018r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

 

 

na adres :

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

 

 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:„REFERENT ds. OBSŁUGI SEKRETARIATU

 

 

Uwagi:

 

1.                  Oferty które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

2.                  Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

 

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 22.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin