Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. płac w Szkole Podstawowej Nr 65 w Szczecinie


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 im. prof.  Antoniego Bolesława Dobrowolskiego przy ul. Młodzieży Polskiej 9, 70-447 Szczecin ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. płac.

Ilość etatów: 0,5 etatu

Umowa na czas określony

Zatrudnienie: 01.09.2022 r.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zdań
  na stanowisku i co najmniej 2-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami
  na danym stanowisku lub wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań
  na stanowisku i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami
  na danym stanowisku.
 2. Znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy
  o pracownikach samorządowych.
 3. Kandydat posiada obywatelstwo polskie.
 4. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość i umiejętność korzystania z programów komputerowych firmy
  „VULCAN – Płace”, program „Płatnik”.
 2. Umiejętność obsługi komputera, w tym programów MS Office Word i MS Office Excel.
 3. Wskazane doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach budżetowych.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku starszego referenta:

 1. Sporządzanie listy płac pracowników, kart wynagrodzeń, zasiłków chorobowych.
 2. Zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników z ZUS, obsługa programu PŁATNIK.
 3. Prowadzenie dokumentacji związanej ze składkami na ubezpieczenia społeczne.
 4. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie dokonanych wypłat pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 5. Sporządzanie przelewów bankowych z listy płac: wynagrodzenia i potracenia pracownicze.
 6. Sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagradzania pracowników szkoły dla potrzeb GUS, ZUS, UM, KO.
 7. Sporządzanie rozliczeń z zakresu wynagrodzeń do sprawozdań i planów finansowych szkoły.
 8. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników.
 9. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji księgowej, sprawozdań, analiz finansowych.
 10. Prowadzenie dokumentacji związanej z ZFŚS oraz pożyczkami mieszkaniowymi.
 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego wynikających
  z organizacji pracy szkoły.

Informacje o warunkach pracy:

 1. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie, ul. Młodzieży Polskiej 9.
 2. Praca głównie przy monitorze ekranowym.
 3. Zmienne tempo pracy.
 4. Praca pod presją czasu.
 5. Bezpieczne warunki pracy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
był mniejszy niż 6%.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny i CV, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. nr telefonu
  oraz adresu e-mail.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia
  i umiejętności.
 5. Kopie dokumentów potwierdzający staż prac.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą   o ochronie danych  osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Termin zgłaszania ofert: do 15.07.2022 r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub drogą pocztową na adres:
Szkoła Podstawowa nr 65 im. prof. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego,
ul. Młodzieży Polskiej 9, 70-447 Szczecin lub na e-mail: szkola@sp65.szczecin.pl.
Telefon kontaktowy: 91 4613940.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płac”.

 

Uwaga:

 1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. 2022 r. poz. 530) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
 2. Osoby, które złożą niekompletne oferty, mogą zostać wezwane do ich uzupełnienia.
 3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.  

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 65
  w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Młodzieży Polskiej 9, 70-744 Szczecin, e-mailowo: sp65@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie:
  91 4613940.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl
  oraz telefonicznie: 91 8522093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji
  na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 65, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela,
   art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.,
   poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 


Data wygaśnięcia: 15.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/05/27, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/05/27 14:51:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/05/27 14:51:32 nowa pozycja