Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 64 w Szczecinie


Oferta pracy dla nauczyciela

wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Publicznym Nr 64 w Szczecinie

ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Przedmiot:                             wychowanie przedszkolne
 • Zastępstwo:                            1
 • Liczba godzin w tygodniu:     pełny etat  25
 • Informacje o wakacie:           zatrudnienie od 01. 09. 2019 do 31 08.2020 z                
 •                                                możliwością dalszej pracy
 • Ważność ogłoszenia:             20.06.2019r. do godz. 15.30

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub mailem następujących dokumentów:

 • list motywacyjny i CV opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Przedszkole Publiczne Nr 64 w Szczecinie  w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych”.
 •  życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  i kwalifikacje zawodowe.

Dane adresowe:

 • Nazwa placówki:                   Przedszkole Publiczne Nr 64
 • Miejscowość:                         Szczecin
 • Kod pocztowy:                       71- 437 Szczecin
 • Ulica:                                     Księcia Barnima III Wielkiego 26
 • Telefon:                                  91 423 12 55
 • E-mail:                                  pp64@miasto.szczecin.pl

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 64 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:  ul. Księcia Barnima III Wielkiego  26 , 71-437 Szczecin, e-mailowo: pp64@miasto.szczecin.pl.
 2.    Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Wrzeszcz, z którą można się skontaktować tel./91/8522093 , lub adresem email : iod@spnt.pl
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do dnia zakończenia rekrutacji, na podstawie:

    art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

    art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo           w przekazywanych formularzach zgody,

    art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 

Data wygaśnięcia: 20.06.2019


Data wygaśnięcia: 20.06.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/05/23, odpowiedzialny/a: Adrainna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/05/23 14:02:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/05/23 14:02:11 nowa pozycja