Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Księgowa (zastępstwo) w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie


Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie ul. Hoża 6 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  księgowa.

 

Wymiar czasu pracy:  1 etat ( od 19.08.2019 r. - 1 etat) – umowa na czas zastępstwa.

 

Niezbędne wymagania:

 

     - obywatelstwo polskie

      - kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw

         publicznych

      - kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

         ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

       - nieposzlakowana opinia

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych oraz podatku VAT
 • doświadczenie w pracy w dziale księgowości
 • umiejętność pracy z oprogramowaniem biurowym oraz finansowo- księgowym
 • umiejętność pracy w zespole.
 • umiejętność obsługi komputera Word, Excel
 • obsługa urządzeń biurowych
 • dyspozycyjność.
 • odporność na stres.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

 

Zakres obowiązków:

 

- prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych

- klasyfikowanie wg rozdziałów i paragrafów dochodów i wydatków pozabudżetowych

- prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT, rozliczanie podatku VAT i sporządzanie deklaracji

- sporządzanie sprawozdań finansowych z WRD zgodnie z obowiązującymi przepisami i

  wytycznymi organu prowadzącego

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje:

 

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy składać osobiście w:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,  ul. Hoża 6, tel. 0 91 43 161 03 w terminie do: 05 lipca 2019 r. do pokoju 103.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznejw Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Hoża 2, 71-699 Szczecin, e-mailowo: zcemip@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 44 20 933.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest […], z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 


Data wygaśnięcia: 05.07.2019

IV
udostępnił: Wydzał Oświaty, wytworzono: 2019/05/31, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/05/31 14:43:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/05/31 14:43:56 nowa pozycja