Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565296

Aktualna strona: 2329517

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. bhp w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczecinie


Szczecin, dnia 6 czerwca 2018 r.

 

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

 W SZCZECINIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista ds. bhp

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7

w Szczecinie

ul. Unisławy 26

71-413 Szczecin

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. pełnia praw publicznych,
 4. wykształcenie zawodowe, magisterskie  o  kierunku  lub  specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.
 7. Wymagania dodatkowe:
 8. znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. znajomość procedur postępowania  w razie wypadków przy pracy, chorób zawodowych,
 10. znajomość procedur przygotowywania oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, naruszania przepisów BHP oraz działalności organów kontrolnych w tym zakresie,
 11. umiejętność prowadzenia szkoleń w zakresie BHP (wstępne).
 12. legitymowanie się dokumentami poświadczającymi ukończenie kursów, szkoleń lub innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie zagadnień związanych
  ze stanowiskiem objętym naborem,
 13. odporność na stres,
 14. umiejętność skutecznego działania w sytuacjach trudnych i pod presją czasu,
 15. kultura osobista,
 16. samodzielność,
 17. sumienność
 18. Zakres wykonywanych zadań:
 19. przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 20. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 21. prowadzenie rejestrów i kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków, chorób zawodowych oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 22. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 23. przeprowadzanie instruktaży ogólnych (w ramach szkolenia wstępnego),
 24. sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi ZSO Nr 7 raz w roku, okresowych analiz stanu BHP, zawierających propozycję przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy w ZSO Nr 7,
 25. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na stanowiskach pracy,
 26. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 27. współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich,
 28. współpraca z: inspekcją pracy, wojewódzką inspekcją sanitarną oraz laboratoriami dokonującymi pomiarów i badań środowiska pracy, firmami sprawującymi nadzór w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 29. udział w opracowywaniu planów modernizacyjnych i rozwoju ZSO Nr 7 w Szczecinie,
 30. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

Do podstawowych uprawnień specjalisty ds. bhp należeć będzie:

 1. przeprowadzanie kontroli stanu bhp oraz przestrzeganie zasad i przepisów w tym zakresie na wszystkich stanowiskach pracy,
 2. występowanie do kierowników komórek organizacyjnych z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bhp,
 3. występowanie do kierowników komórek organizacyjnych o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbania obowiązków w zakresie bhp
 4. niezwłoczne wstrzymanie prac w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników

4. Informacja o warunkach pracy:

a) wymiar czasu pracy: 0,18 etatu, przeciętnie 7 godzin  w  przeciętnie  pięciodniowym  tygodniu pracy w 1. miesięcznym okresie rozliczeniowym,

b) umowa o pracę zawierana będzie w trybie oraz na zasadach określonych przepisami ustawy o pracownikach samorządowych,

c) miejsce świadczenia pracy: Szczecin, ul. Unisławy 26,

d) stanowisko pracy zlokalizowane na III piętrze, praca wymaga przemieszczania
się pomiędzy kondygnacjami budynku, w tym piwnicy, brak windy, konieczność poruszania się schodami,

e) praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym m.in. kserokopiarki, niszczarki, faxu, skanera, regały do gromadzenia dokumentacji w teczkach i segregatorach o wysokości do 2,15 m,

f) brak   oznaczeń   dla   osób   niewidomych   oraz   specjalistycznych   urządzeń    dla    osób niedowidzących, niedosłyszących i głuchoniemych,

g) stanowisko związane z koniecznością przeprowadzania rozmów telefonicznych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny zawierający pisemne zgłoszenie udziału w naborze opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata,

b) życiorys (cv),

c) kopia dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,

d) kopie świadectw pracy potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

e) kopie   innych   dodatkowych   dokumentów    potwierdzających   posiadane    kwalifikacje
i umiejętności oraz staż pracy,

f) wypełniony kwestionariusz osobowy,

g) oświadczenie: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, z jednoczesnym zobowiązaniem się do dostarczenia stosownej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w przypadku nawiązania stosunku pracy w wyniku przeprowadzonego naboru, oraz
o nieposzlakowanej opinii,

h) oświadczenie   o   wyrażeniu   zgody   na   przetwarzanie   danych   osobowych   zawartych
w złożonej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),

i) kopia   dokumentu   potwierdzającego   niepełnosprawność    –   wyłącznie    w    przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku podinspektora, o ile znajdzie się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz dokumenty stanowiące podstawę
do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

Oferty należy składać w sekretariacie głównym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie (parter, pok. Sekretariat) lub przesyłać na adres jednostki w zamkniętych kopertach zaadresowanych na Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie, z dopiskiem: „nabór na stanowisko Specjalisty ds. bhp”, w terminie do dnia
28 czerwca 2018 r.

Informacje związane z naborem udzielane są w dniach i godzinach pracy szkoły pod numerem telefonu 91 42-32-566 wew. 18

Oferty, które nie będą składane w zamkniętych kopertach zaadresowanych na jednostkę
z dopiskiem o treści określonej w ogłoszeniu o naborze lub oferty, które będą składane
w szkole po upływie terminu do składania ofert, nie zostaną przyjęte przez pracownika Zespołu Szkół. Natomiast oferty przesłane drogą pocztową, które nie spełniają
ww. warunków formalnych, a także oferty przesłane drogą pocztową, które zostaną doręczone do urzędu po upływie terminu do składania ofert, tj. po dniu 28 czerwca 2018 r., komisja przeprowadzająca nabór pozostawi bez rozpatrzenia i włączy do akt dokumentujących przeprowadzenie naboru.

Komisja przeprowadzająca nabór po zapoznaniu się z ofertami złożonymi przez kandydatów na wolne stanowisko, które zostały złożone w ustalonym terminie i spełniają warunki formalne, dokona oceny tych ofert pod kątem ich zgodności z niezbędnymi wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze, a następnie zaprosi kandydatów dopuszczonych
do kolejnego etapu naboru na odpowiednio wyłącznie rozmowę kwalifikacyjną albo pisemny test i - w przypadku zaliczenia testu - na rozmowę kwalifikacyjną w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu.

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru upowszechniona będzie niezwłocznie
na tablicy informacyjnej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta  
(http://bip.um.szczecin.pl/).

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     


Data wygaśnięcia: 28.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin