Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy inspektor w Dziale Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej


Dyrektor

Zarządu Dróg Transportu Miejskiego

ogłasza

 

NABÓR NA STANOWISKO

URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego

Ul. Klonowica 5

71-241 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze :

Starszy inspektor w Dziale Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej

Opis stanowiska:

 1. Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów  nienormatywnych odpowiedniej  kategorii,
 2. Gromadzenie i aktualizacja map techniczno – eksploatacyjnych dróg publicznych,
 3. Sporządzanie  informacji o  drogach  publicznych oraz  przekazywanie  ich do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 4. Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu na drogach,
 5. Zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej,
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju,
 8. Współpraca  z  Wojskową  Komendą  Transportu w  zakresie tras przejazdu pojazdów Sił Zbrojnych,
 9. Prowadzenia   ewidencji   dróg   zlokalizowanych  w  pasie   drogowym  (ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych których właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin) w granicach administracyjnych miasta Szczecina,

Warunki pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla wózków inwalidzkich. Przewidywany zakres obowiązków wymaga przemieszczania się samochodem po terenie Gminy Miasto Szczecin oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanych zadań.

Stanowisko pracy: Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca terenowo-biurowa (40% - 60%), obsługa interesantów, stały kontakt z inwestorami, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy komputerze, zmienne tempo pracy, przemieszczanie się w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2022 r. nie przekroczył 6%.


Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe (preferowane inżynieria ruchu drogowego)
 3. staż pracy min. 5 lat
 4. znajomość Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych i aktów wykonawczych,
 5. znajomość Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego i aktów wykonawczych,
 6. znajomość Ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane i aktów wykonawczych,
 7. znajomość Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych,
 8. wiedza o funkcjonowaniu Zarządu, jego struktury i głównych zadaniach,
 9. umiejętność obsługi komputera w szczególności programów Microsoft Word, Excel,
 10. prawo jazdy kat. B,
 11. nieposzlakowana opinia,
 12. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi programu AUTOCAD,
 2. znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych i aktów wykonawczych,
 3. znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
 4. znajomość Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych,
 5. znajomość aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie ww. ustaw,
 6. samodzielność w działaniu,
 7. dokładność, systematyczność, komunikatywność,
 8. umiejętność pracy w zespole.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
 2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt  tj. numer telefonu lub adresu  e-mail,
 3. list motywacyjny,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B.
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, (załącznik nr 1)
 12. zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (załącznik nr 1)
 13. zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, ze zm.). UWAGA: Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Informacje dodatkowe:

*     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Oferty należy składać lub przesyłać:

 • w terminie do: 11.07.2022 r. (liczy się data wpływu).
 • pod adresem:             Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Dział Kadr i Organizacji (pok. 303)

ul. Klonowica 5

71 – 241 Szczecin

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy inspektor w Dziale Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej”

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 48 00 476.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, adres e-mail: iodo@zditm.szczecin.pl.
 2. W Zarządzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się korespondencyjnie na adres Zarządu jak wyżej w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Zarząd, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  * dostępu do treści danych,
  * sprostowania danych,
  * ograniczenia przetwarzania danych
  na zasadach określonych w art. 15, 16 i 18 RODO.
 4. Ponadto w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) przysługuje prawo do:
  * usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  * przenoszenia danych,
  * wniesienia sprzeciwu,
  * prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  na zasadach określonych w art. 6, 17, 20, 21 RODO.
 5. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres jak wyżej.
 6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 7. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 1

Szczecin, …………………………

 

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział
w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie.

 

………………………..

Zgoda kandydata do pracy
na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko:

 

…………………………………………………………………………………….....…………

prowadzonej przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

………………………..

Zgoda kandydata do pracy
na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego moich danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Zarząd Dróg
i Transportu Miejskiego z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2018 r. poz. 1260, ze zm.).

 

 

………………………..

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1


Data wygaśnięcia: 11.07.2022

udostępnił: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, wytworzono: 2022/07/01, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Artur Kalita, dnia: 2022/07/01 13:36:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Artur Kalita 2022/07/01 13:36:11 nowa pozycja